Domů Témata Životní prostředí Ochrana ovzduší Působnost České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší

Působnost České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší

Česká inspekce životního prostředí
  1. V rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných (sdílená kompetence § 26 odst. 4).
  2. Ukládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy event. vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje.
  3. Projednává správní delikty  spáchané v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. i zdrojů, které v této příloze uvedeny nejsou.
  4. Projednává přestupky fyzických osobrojednává přestupky fyzických osob.
  5. Je oprávněna vyžádat si za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona č. 200/2012 Sb., přístup ke stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství, používaným palivům, surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje.
  6. Je oprávněna od povozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyžádat informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích a vyžádat si doklad o provedení kontroly spalovacího zdroje na pevná paliva odborně způsobilou osobou.
  7. Může vydat vyjádření k vydání závazného stanoviska k provedení stavby a k řízení o povolení provozu dle zákona č. 201/2012 Sb.
  8. Provádí měření emisí při své kontrolní činnosti.

výčet je pouze informativního charakteru a obsahuje základní pravomoce dané zákonem

 

Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Ústí nad Labem - pobočka Karlovy Vary
adresa: Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary
kontakt: Bc. Pollnerová Helena, helena.pollnerova@cizp.cz, tel. 731 682 878  ​

Za stránku zodpovídá Ing. Klára Šešulková
Datum aktualizace 6. 6. 2023 - 13:56