Projekty

Projekt Karlovarského kraje: Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních – „Děti patří domů“

Projekt se zaměřuje na snižování počtu umístěných dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy prostřednictvím cílené práce v oblasti náhradní rodinné péče a prohlubováním kompetencí pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) v této oblasti. Formou případových konferencí bude pilotován inovativní prvek v procesu zprostředkování NRP Krajským úřadem Karlovarského kraje (dále jen „KÚKK“) v rámci řešení situace dětí vedených v evidenci dětí KÚKK, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, kdy je kladen důraz na participaci dětí a podporu jejich identity. Zřízením pozice průvodce zájemců o náhradní rodinnou péče bude zájemcům o NRP poskytnuta maximální možná pomoc a podpora, a tím je očekáváno i zvýšení počtu zájemců o NRP. Prostřednictvím odborného vzdělávání a metodické podpory dojde ke zvýšení kompetencí pracovníků OSPOD v oblasti prevence odebírání dětí z biologických rodin.

Hlavním cílem projektu je nastavení inovativních postupů v rámci práce s ohroženými dětmi v Karlovarském kraji, jejímž důsledkem bude snižování počtu umístěných dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, a to nejen po dobu trvání projektu, ale v důsledku nastavených mechanismů i do budoucnosti.

Každá z klíčových aktivit si klade za cíl v konkrétní oblasti působit v problematice vysokého počtu umístěných dětí do zařízení pro výkon ústavní výchovy tak, aby docházelo k jejich snižování. Pokud by tyto aktivity byly realizovány jednotlivě, byly by jistě prospěšné. Záměrem projektu je ale obsáhnout problematiku komplexněji. Klíčové aktivity projektu (dílčí cíle) jsou tedy koncipovány tak, aby byly vzájemně provázané, působily koherentně a tím vytvářely synergický efekt. Jedná se o oblast:

Za stránku zodpovídá Mgr. Iveta Ryšková
Datum aktualizace 27. 2. 2024 - 18:29