Analýzy

Analýza systému péče o ohrožené děti na území Karlovarského kraje

Karlovarský kraj uzavřel v září roku 2022 dohodu o spolupráci s Nadací J&T, která se dlouhodobě věnuje mimo jiné podpoře organizací, které pracují s ohroženými rodinami.

V rámci této dohody byla ve stejném období uzavřena darovací smlouva, kterou Nadace J&T daruje Karlovarskému kraji účelově vázaný příspěvek ve výši 250 000 Kč ve formě „člověkhodin“, za účelem zpracování analýzy systému péče o ohrožené děti přímo na území Karlovarského kraje. Jinými slovy nadace zajistila osobu s odbornými znalostmi, která tuto analýzu pro Karlovarský kraj zpracuje.

S ohledem, na již dostupná data vydefinovali zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Karlovarského kraje jako stěžejní téma pro zpracování analýzy otázku práce s rodinami, které přicházejí o bydlení. Přesto, že z legislativního hlediska není možné z takového důvodu umístit dítě mimo péči biologické rodiny, jedná se v podstatě o nejčastější důvod, pro které jsou děti v našem kraji umisťovány do ústavních zařízeních. Nutno však podotknout, že se jedná o mnohem širší problematiku, proto do této oblasti míří náš zájem. Kromě toho, že je naším cílem zjistit, jak je s takovými rodinami pracováno, jsou pro nás také podstatné informace, o jaké rodiče se vlastně v těchto případech jedná. Ze zatím blíže neprozkoumaných podkladů totiž vyplývá, že se často jedná o rodiče, kteří byli sami v dětství týraní, zanedbávaní, či zneužívaní. V případě těchto rodičů si nevystačíme s běžným typem sociálních služeb. Je nutné zaměřit se na služby s takzvaným „terapeutickým přesahem“, které budou postaveny na vztahu rodič – sociální pracovník. S uvedenou problematikou souvisí i aktuální situace v oblasti vykazování počtu dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných a způsoby práce s těmito dětmi. Musíme se pokusit zastavit přenos negativních zkušeností z generace na generaci.

Analýza s výše uvedeným zaměřením by měla být zpracována do konce roku 2023. Aktuálně probíhá sběr dat prostřednictvím dotazníků a rozhovorů se zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji. Na základě výsledků analýzy budou zváženy možnosti řešení zkoumané problematiky a bude nastaven systém podpory těchto rodin tak, aby se snížil počet dětí umisťovaných mimo rodinu. 

Za stránku zodpovídá Mgr. Iveta Ryšková
Datum aktualizace 8. 9. 2023 - 10:56