Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje


Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, dále stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

První ZÚR Karlovarského kraje nabyly účinnosti 16.10.2010. Na základě zprávy o uplatňování z roku 2012 byla pořízena Aktualizace č.1 ZÚR KK, která nabyla účinnosti 13.7.2018.

 

zpět na seznam dokumentace

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:44