Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů Otovice-Karlovy Vary - Jenišov (2018)

Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů Otovice-Karlovy Vary - Jenišov (2018)

územně plánovací podklad
Název: Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů Otovice-Karlovy Vary - Jenišov (2018)

Pořizovatel:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje
 
Zhotovitel: Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o., Ing. Petr Král, Ing. Ota Řezanka
 
Zadání:Text  (PDF,1MB)
 
Hlavní cíle řešení:
 
  • Předmětem územní studie je podrobnější prověření a zpřesnění koridoru pro vedení severozápadní části trasy obchvatu Karlových Varů kapacitní silnicí nadmístního významu vymezenou veřejně prospěšnou stavbou D.81 v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“).
  • Cílem řešení bylo vymezení optimálního koridoru trasy, o šířce 300, pro vícepruhovou kapacitní komunikaci rychlostního charakteru, která umožní vydobytí rozhodující části nejkvalitnějších zásob ložisek kaolínu.
  • Dále byla v maximální možné míře zohledněna zastavěná území sídel, zastavitelné plochy schválené v platných územně plánovacích dokumentacích, a pokud to bylo možné, též záměry a lokality navržené pro rozvoj obcí v rozpracovaných nových územních plánech.
  • Respektovány byly i bezprostřední návaznosti na další dopravní trasy a zařízení technické infrastruktury.
  • Výsledkem studie je jedna varianta, vybraná na základě odborného geologického, dopravně technického a urbanistického posouzení, a dále na základě veřejného projednání a projednání s dotčenými orgány a obcemi.
 
Obsah územní studie:
 
A.Textová část, (PDF, 2,7 MB) 
B. Výkresy
1. Situace širších vztahů, 1 : 40 000,  (PDF, 3,8 MB)
2. Výkres limitů a záměrů, 1 : 10 000, (PDF, 3,1 MB)
3. Výkres trasy koridoru, 1 : 10 000, (PDF, 2,5 MB)
4. Podélný profil trasy, 1: 10 000/1 : 1000, (PDF, 0,5 MB)
5. Doporučení autora studie, 1: 10 000, (PDF, 3,7 MB)
 
Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, oddělení územního plánování
 
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:41