Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie přeložky silnice II. tř. č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové (2014)

Územní studie přeložky silnice II. tř. č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové (2014)

 

územně plánovací podklad

 
Název: Územní studie přeložky silnice II. tř. č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla 
a Mírové

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: Text zadání​, (PDF, 0,3 MB)

Zhotovitel: Pontika, s.r.o., Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary

Hlavní cíle řešení:
 
  • Předmětem územní studie je podrobnější prověření a zpřesnění koridoru pro vedení trasy veřejně prospěšné stavby D.34 „Přeložka navrhované trasy silnice II/181/ (dnes II/209) v prostoru Chodova“,  vymezené v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“).Územní studie je rozšířena o pokračování trasy (prověření a koordinace) obchvatu silnice II/181/ (dnes II/209) v prostoru severně a západně od Nového Sedla.

 

Obsah územní studie:

Textová část:
 

Průvodní zpráva, (PDF, 0,5 MB)
 

Grafická část: 

Výkres širších vztahů, (PDF, 1,1 MB)

Výkres posuzovaných variant, (PDF, 6,4 MB)

Výkres vybraného koridoru trasy obchvatu,  (PDF,6,6 MB)

Podélné profily variant,Podélné profily variant, (PDF,0,54 MB)

Varianty křižovatky obchvatu u ulice Karlovarská, (PDF, 1,9MB) 

 
Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:52