Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů (2022)

Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů (2022)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů
 
 • Zahájení zakázky: duben 2022
 • V současné době je zhotovena I. etapa  - Návrh 
 • V rámci II. etapy Konzultace návrhu jsou prováděny úkony související s vyhodnocením připomínek a návrhů, včetně série osobních konzultací s podateli připomínek nebo návrhů, obcemi a dalšími aktéry v území.

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby:

Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz,  tel: 354 222 309
vedoucí oddělení územního plánování
Bc. Petr Křenek, e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 437

​Zadání:  text zadání (únor 2022)

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha 
 
 • Hlavní cíle řešení:
   Cílem územní studie je podrobněji a komplexně posoudit tři varianty trasy průtahu nebo obchvatu dálnice D6 v urbanizované oblasti Karlových Varů, a to na území města Karlovy Vary a obcí Jenišov, Otovice, Dalovice a Sadov, určit jejich technické parametry a navrhnout úpravy na navazující silniční síti, zejména silnice II/220 (směr Nejdek).
 • Účelem této studie je vyhotovit komplexní technický podklad pro možnost 3D dynamických vizualizací s namluveným komentářem
 • Cílem územní studie je doporučit jednu výslednou variantu ze tří variant průtahu nebo obchvatu trasy dálnice D6 v oblasti Karlových Varů, která bude zapracována do územně plánovací dokumentace.
 • Pokud územní studie ve svých závěrech nenavrhne jednu ze tří podrobněji prověřených variant průtahu nebo obchvatu dálnice D6, potvrdí tím v současné době závazný koridor obchvatu D6 vymezený v platných ZÚR KK (varianta č. 6 v ÚS SD KV). Vybraná varianta bude následně prověřena v nejbližší aktualizaci ZÚR KK.
 • Při zpracování územní studie je klíčové zohlednit přírodní, sociální a městotvorné aspekty řešeného území. Současně budou respektovány stávající limity a hodnoty využití území, zejména související s ochranou lázeňského místa a přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.
 • Záměrem pořizovatele je metodou odborných a veřejných konzultací územní studie docílit odborného i společenského konsenzu na řešení dlouhodobé koncepce návrhu tranzitní trasy dálnice D6 Cheb – Karlovy Vary a silnice I/13 Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov, s napojením na záměr dálnice D6 Karlovy Vary  – Praha.
 • Územní studie bude po vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad 
  k pořizování změn územně plánovacích dokumentací a pro rozhodování v území, pořizování změn územně plánovacích dokumentací a pro rozhodování v území.       

Dokumentace

v současné době probíhají konzultace a vyhodnocení připomínek

Textová část:

Textová část, (PDF, 7,5 MB)

Přílohy, (ZIP, 177,2 MB)
 

Grafická část:

B.1.1 Stávající silniční síť, M 1:25 000, (PDF, 0,9 MB)

B.1.2. Přehledná situace navržených variant, M 1:25 000, (PDF, 0,9 MB)

B.1.3. Výkres výhledových širších vztahů, M 1:100 000, (PDF, 1,2 MB)

B.2.1.1. Situace trasy Varianta V1 - Úprava průtahu silnice I/6, M 1:5000, (PDF, 2,1 MB)

B.2.1.2. Situace trasy Varianta V1 - Úprava průtahu silnice I/6, přeložka II/220, M 1: 5 000, (PDF, 2,1 MB)

B.2.2.1. Situace trasy Varianta V2 - Tunelové řešení průtahu silnice I/6 - upravené, M 1: 5 000, (PDF, 2,2 MB)

B.2.2.2. Situace trasy Varianta V2 - Tunelové řešení průtahu silnice I/6 - upravené, přeložka II/220, M 1: 5 000, (PDF, 2,1 MB)

B.2.3.0. Celková situace trasy, Varianta V4 - Malý obchvat v souběhu s železniční tratí v místní části Rybáře, M 1: 10 000, (PDF, 3,8 MB)

B.2.3.1. Situace trasy, Varianta V4 - Malý obchvat v souběhu s železniční tratí v místní části Rybáře - část 1, M 1: 5 000, (PDF, 2,1 MB)

B.2.3.2. Situace trasy, Varianta V4 - Malý obchvat v souběhu s železniční tratí v místní části Rybáře - část 2, M 1: 5 000, (PDF 2,3 MB)

B.2.3.3. Situace trasy, Varianta V4 - Malý obchvat v souběhu s železniční tratí v místní části Rybáře - část 3, M 1: 5 000, (PDF 2,7 MB)

B.3.1. Podélný profil Varianta V1 - Úprava průtahu silnice I/6, M 1: 10 000, (PDF, 0,4 MB)

B.3.2. Podélný profil Varianta V2 - Tunelové řešení průtahu silnice I/6 - upravené, M 1: 10 000, (PDF, 0,4 MB)

B.3.3. Podélný profil Varianta V4 - Malý obchvat v souběhu s železniční tratí v místní části Rybáře, M 1:10 000, (PDF, 0,8 MB)

B.4.1. Koordinační výkres - Varianta V2 - Tunelové řešení průtahu silnice I/6 - upravené, M 1:5 000, (PDF, 3,2 MB)

B.4.2. Koordinační výkres - Varianta V2 - Tunelové řešení průtahu silnice I/6 - upravené, přeložka II/220, M 1:5 000, (PDF, 2,6 MB)

B.5.1.1. Výkres doporučené Varianty V2 - zákres do ortofotomapy a katastrální mapy, M 1:5 000, (PDF, 2,3 MB)

B.5.1.2. Výkres doporučené Varianty V2 - přeložka II/220 - zákres do ortofotomapy a katastrální mapy, M1:5 000, (PDF, 2,2 MB)

B.5.2.1. Výkres doporučené Varianty V2 - MUK Bohatice, M 1: 2 000, (PDF, 0,7 MB)

B.5.2.2. Výkres doporučené Varianty V2 - MÚK Rybáře, M 1:2 000, (PDF, 0,8 MB)
 

Dokladová část:

C. Doklady, (PDF, 1,3 MB)

 

Fotogalerie

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 1. 11. 2023 - 11:40