Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace), 2023

Územní studie Krušné hory – západ (dostupnost rekreace), 2023

Územně plánovací podklad

Název: Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: Architektonické studio Hysek, spol. s r. o., Plzeň

Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 309
vedoucí oddělení územního plánování
Ing. Kristýna Abrahámová, email: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 203 

Zadání: 
text zadání (říjen 2019) (1,8 MB, PDF)

 
Hlavní cíle řešení:
  • Cílem této územní studie je komplexní analýza jak stávajících územně plánovacích dokumentací a podkladů zabývajících se územím Krušných hor, tak i obdobně zaměřených oborových dokumentů (koncepcí) zpracovaných Karlovarským krajem, a to vždy ve vazbě na dopravní infrastrukturu a cestovní ruch.
  • Dalším cílem územní studie je prověření aktuálního stavu dopravní infrastruktury, velký důraz bude kladen na dopravu v klidu (parkoviště, odstavná stání). Územní studie identifikuje případné problémy a chybějící prvky v dopravní infrastruktuře. Také bude prověřen současný stav páteřních turistických tras (Krušnohorská lyžařská magistrála, Krušnohorská cyklistická magistrála, Pěší hřebenovka) z hlediska jejich funkčnosti a současný stav cestovního ruchu v Krušných horách, budou zmapovány existující hlavní druhy zimních a letních sportů (běžecké a sjezdové lyžování, cyklistika, pěší – páteřní trasy), případně další aktivity – filmová turistika, autoturistika, přírodní a technické památky, Geopark apod.), dále i hlavní turistické cíle a zajímavosti, vše s ohledem také na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.
  • Územní studie zohlední záměry, projekty a opatření, realizované či připravované dotčenými obcemi a dalšími významnými aktéry v řešeném území a budou do ní zapracovány výsledky terénního průzkumu, který zpracovatel uskuteční v řešeném i zájmovém území.
  • Územní studie definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu při zachování jedinečnosti území Krušných hor a v souladu s trvale udržitelným rozvojem území a definuje budoucí potřeby cestovního ruchu v oblasti Krušných hor ve výhledu 25 let.
  • Dalším cílem územní studie je vytvoření urbanistického podkladu pro návrh CHKO Krušné hory na území Karlovarského kraje.
     

Územní studie v případě nalezených nedostatků navrhne nové prvky dopravní infrastruktury, může také navrhnout úpravy ve vymezení jednotlivých páteřních turistických tras v souladu s omezeními danými existujícími limity využití území a pouze po dohodě s dotčenými orgány.

Dokumentace

Textová část, (PDF, 7,7 MB)

Grafická část

1. Širší vztahy, 1 : 100 000, (PDF, 23,6 MB)
2. Letní rekreace, 1 : 50 000, (PDF, 32,8 MB)
3. Zimní rekreace, 1 : 50 000, (PDF, 34,9 MB)
4. Oblasti urbanistického zájmu, 1 : 50 000, (PDF, 40,2 MB)
 

Textová část, (PDF, 7,2 MB)

Grafická část

1. Širší vztahy, 1: 100 000, (PDF, 29,3 MB)
2. Letní rekreace, 1: 50 000, (PDF, 51,2 MB)
3. Zimní rekreace, 1:50 000, (PDF, 48,6 MB)
4. CHKO Krušné hory, 1:50 000, (PDF, 65,8 MB)

Vyhodnocení

Vyhodnocení připomínek a námětů, (PDF, 0,3 MB)

Textová část, (PDF, 1,1 MB)

Grafická část

1. Širší vztahy, 1: 100 000,( PDF, 25,3 MB)
2. Hodnoty a limity využití území, 1: 50 000, (PDF, 37,5 MB)
3. Doprava, 1:50 000, (PDF, 41,2 MB)
4. Problémový výkres, 1:50 000, (PDF, 22,9 MB)
5. Záměry v území, 1: 50 000, (PDF, 22,9 MB)

Fotogalerie

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 6. 11. 2023 - 16:39