Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů (2011)

Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů (2011)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů (úsek ve správním území Dalovice - Sadov - Otovice)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

  • Zpřesněný koridor pro trasu části velkého obchvatu Karlových Varů bude zapracován a posléze projednán v rámci aktualizace územně plánovací dokumentace "Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje".

Pořizovatel: 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

Zadání:Text (590,09 KB, PDF)  (PDF,1MB)

Hlavní cíle řešení: 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje, pořídil "Územní studii části velkého obchvatu Karlových Varů", jako požadavek stanovený v "Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje" (dále jen " ZÚR KK"). Cílem řešení bylo vymezení optimálního koridoru trasy, o šířce 300, pro vícepruhovou kapacitní komunikaci rychlostního charakteru, která umožní vydobytí rozhodující části nejkvalitnějších zásob ložiska kaolínu Dalovice - Vysoká. Dále byla v maximální možné míře zohledněna zastavěná území sídel, zastavitelné plochy schválené v platných územně plánovacích dokumentacích, a pokud to bylo možné, též záměry a lokality navržené pro rozvoj obcí v rozpracovaných nových územních plánech. Respektovány byly i bezprostřední návaznosti na další dopravní trasy a zařízení technické infrastruktury.

Výsledkem studie je jedna varianta, vybraná na základě odborného geologického, dopravně technického a urbanistického posouzení, a dále na základě veřejného projednání a projednání s dotčenými orgány a obcemi.

Obsah územní studie:

A. Průvodní zpráva 
B. Výkresy

B.1 Výkres širších vztahů, M 1: 25 000 (PDF, 1,1 MB)
B.2 Výkres vybraného koridoru trasy části velkého obchvatu Karlových Varů, M 1 : 10 000 (PDF, 1,5 MB)
B.3 Přehledný podélný profil trasy, M 1: 10 000/1000 (PDF, 0,5 MB)
B.4 Zákres do leteckého snímku, M 1 : 20 000 (PDF, 21,3 MB)
B.5 Výkres posuzovaných variant vedení trasy, M 1 : 10 000 (PDF, 1,7 MB)

Zpracovatel: Ing. arch. Luděk Vystyd, autorizovaný architekt

Projektant: 

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. projektant Ing. Petr Král, Ing. Ota Řezanka, Ing. Jan Blažek, CSc.

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, oddělení územního plánování

 

​​
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:42