Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Urbanistická studie Pod Jelením vrchem (2006)

Urbanistická studie Pod Jelením vrchem (2006)


územně plánovací podklad

Název: Urbanistická studie Pod Jelením vrchem

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický atelier UP-24, Na Petýnce 84, 169 00 Praha 6

Hlavní cíle řešení: 
 

  • Studie navazuje na Urbanistickou studii západní části Sokolovské pánve (jinak také US Medard), která se zabývala řešením komplexní obnovy území po těžbě hnědého uhlí v širším zájmovém území bývalých lomů Lítov - Boden a Medard - Libík (11/2005). Detailněji řeší území obce Svatava, kde se nacházejí prioritní investice podmiňující budoucí realizaci celého prostoru (např. dopravní řešení obchvatu Svatavy v návaznosti na obchvat Sokolova, přístav a hlavní vstupní terminál pro Jezero Medard).

Obsah územní studie: 

                     textovou část 
                                      vlastní textová zpráva

                    grafickou část

                                       základní výkres
                                       řešení krajiny
                                       doprava
                                       technická infrastruktura

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:44