Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály (2023)

Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály (2023)

Název: Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály
 
Objednatel:          Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: 
odbor regionálního rozvoje, vedoucí oddělení územního plánování, 
Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz,  tel: 354 222 309
odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, 
Mgr. Barbora Merunková, e-mail: barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 449

​Zadání:                 text zadání (leden 2022)

Zhotovitel:           Ing. arch. Zdeněk Pech 
 
Hlavní cíle řešení:
 
  • Cílem studie je navrhnout ucelenou koncepci využití volnočasového areálu tak, aby bylo dosaženo předpokladů pro jeho trvale udržitelný rozvoj vycházející zejména z jeho potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Studie bude respektovat jedinečný přírodní charakter území a hlavní důraz v řešení bude kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a kvalitu služeb nabízených veřejnosti.
  • Studie bude primárně zaměřena na vymezené řešené území. V souladu s cíli této studie bude vyhodnocovat, respektovat a zpracovávat návaznosti na území širších vztahů.
  • Důvodem zpracování této studie je pořízení kvalifikovaného podkladu pro rozhodnutí aktuálního vlastníka areálu (Karlovarský kraj) o způsobu jeho budoucího využití, o způsobu jeho revitalizace a o podmínkách jeho udržitelného provozu, který by měl respektovat kvalitu životního prostředí a zároveň vytvářet podmínky pro pěší, vodáckou, cyklistickou turistiku a jiné outdoorové, případně naučné aktivity.
  • Jedná se o mimořádnou volnočasovou a rekreační lokalitu, ležící na trase cyklostezky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary v prostředí Národní přírodní památky Svatošské skály, která je aktivní veřejností hojně vyhledávaná a která nabízí jedinečný potenciál v oblasti cestovního ruch.​​​

Dokumentace

Textová část (PDF 1,2 MB)
Výkresová část (PDF, 84,3 MB)

Textová část (PDF, 1,2 MB)
Výkresová část (PDF, 48,0 MB)
 
Variantní řešení návrhu studie – podklad pro jednání s objednatelem studie
 
Textová část (PDF, 0,5 MB)
Studie proveditelnosti (PDF, 1,0 MB)
Výkresová část (PDF, 39 MB)

Dle kapitoly 5. 4. zadání studie byly v rozpracovanosti návrhové etapy navrženy tři varianty možného budoucího rozvoje území jako podklad pro jednání s objednatelem studie. Pro dokončení návrhové etapy a následné konzultace bude do dokumentace čistopisu zapracována jedna vybraná varianta navrhovaného řešení. Jednotlivé varianty tedy nejsou předmětem veřejné konzultace.


Vyhodnocení

Vyhodnocení připomínek (PDF, 0,5 MB)

Textová část (PDF, 0,8 MB)
Výkresová část (PDF, 168 MB)

Vizualizace

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace