Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Dokumentace kraje Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů (2021)

Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů (2021)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz,  tel: 354 222 309
                              Bc. Petr Křenek, e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 437

​Zadání:
text zadání (1,14 MB, PDF) (červen 2017),


Zhotovitel: 
Valbek, s r.o., Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
 
Hlavní cíle řešení:

  • ​​Cílem územní studie je komplexně posoudit stávající a navrhované (v ÚPD, v dalších podkladech, touto územní studií) koridory/trasy dálnic a silnic v  území, jejich technické parametry, závady, omezení a jejich širší souvislosti, především v řešeném území.  
  • Na základě komplexního posouzení územní studie ve svých závěrech buď potvrdí v současné době závaznou koncepci rozvoje systému silniční dopravy v návrhovém území, nebo navrhne její vhodnější řešení.
  • Vysokou odbornou úroveň územní studie zajistí složení zpracovatelského týmu, ve kterém budou zastoupeny urbanistické i dopravně inženýrské profese, specialista na strategické plánování i další související profese.
  • Záměrem pořizovatele je metodou odborných a veřejných konzultací územní studie v jednotlivých fázích pořizování docílit odborného i společenského konsenzu s řešením dlouhodobé koncepce rozvoje silniční sítě v oblasti Karlových Varů.
  • Územní studie bude po vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.​​​​​

 

                        V. etapa - Čistopis (srpen 2021)

 
                            
                        Výkresová část:
1. Schéma výhledových silničních dopravních vazeb, zdrojů a cílů (středoevropský prostor v souvislosti s  územím Karlovarského kraje), 1:500 000, (PDF, 17,2 MB)
2. Výkres výhledových širších silničních dopravních vztahů (Karlovarský kraj a okolí) 1:200 000,
(PDF, 13,1 MB)
3. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě, celek 1:50 000, (PDF, 10,5 MB)
3.1. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě, sekce A, 1:50 000, (PDF, 4,6 MB)
3.2. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě, sekce B, 1:50 000, (PDF, 5,9 MB)

4. Výkresy modelů dopravních toků na variantně navrhované silniční síti
4.1. Současných intenzit dopravy
4.1.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2016 1:100 000, (PDF, 16,2 MB)
4.1.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2016 – detail města Karlovy Vary 1:25 000, (PDF, 5,5 MB)
4.2. Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - nulový scénář
4.2.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický nulový scénář 1:100 000, (PDF, 16,2 MB)
4.2.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický nulový scénář – detail města Karlovy Vary
 1:25 000,
(PDF, 5,5 MB)

4.3. Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - variantní řešení
4.3.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 1 1:60 000,
(PDF, 14,2 MB)
4.3.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 2 1:60 000,
(PDF, 13,9 MB)
4.3.3. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 4 1:60 000,
(PDF, 13,9 MB)
4.3.4. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 6 1:60 000,
(PDF, 13,1 MB)

4.4. Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - variantní řešení, rozdílové kartogramy
4.4.1. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 1 1:60 000, (PDF, 13,9 MB)
4.4.2. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 2, 1:60 000, (PDF, 13,8 MB)
4.4.3. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 4, 1:60 000, (PDF, 13,9 MB)
4.4.4. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 6, 1:60 000, (PDF, 13,3 MB)
4.5. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický návrhový scénář návrhové území, 1:60 000,
(PDF, 16,3 MB)
4.6. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický návrhový scénář návrhové území, 1:60 000,
(PDF, 15,8 MB)
5. Problémový výkres 3 - navrhované silniční sítě, 1:50 000, (PDF, 18,6 MB)
5.1. Problémový výkres 3 - navrhované silniční sítě, sekce A, 1: 50 000, (PDF, 7,3 MB)
5.2. Problémový výkres 3 - navrhované silniční sítě, sekce B, 1: 50 000, (PDF, 8,9 MB)
6. Hlavní výkres: Výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - celek, 1:50 000,
(PDF, 10,1 MB)
6.1. Hlavní výkres: Výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy, sekce A, 1:50 000, (PDF, 4,1 MB)
6.2. Hlavní výkres: Výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy, sekce B, 1:50 000, (PDF, 5,3 MB)
7. Schema doporučených variant, 1:100 000, (PDF, 3,9)

8. Výkresy detailů alternativ obchvatu
8.1. Výkres detailu varianty č.1 1:10 000, (PDF, 17,7 MB)
8.2. Výkres detailu varianty č.2 1:10 000, (PDF, 17,7 MB)
8.3. Výkres detailu varianty č.4 1:10 000, (PDF, 17,7 MB) 
8.4. Výkres detailu varianty č.6 1:10 000, (PDF, 17,8 MB)

9. Výkresy detailů tras přeložek silnic
9.1. Výkres detailu tras přeložek silnic - 1. část 1:10 000, (PDF, 11,5 MB)
9.2. Výkres detailu tras přeložek silnic - 2. část 1:10 000, (PDF, 7,8)
9.3. Výkres detailu tras přeložek silnic - 3. část 1:10 000, (PDF, 15,5 MB)
10. Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - celek, 1:50 000, (PDF, 16,8 MB)
10.1. Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - sekce A,
1:50 000,
 (PDF, 16,8 MB)
10.2. Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - sekce B,
1:50 000,
 (PDF, 16,8 MB)

Dokumentace nedoporučených alternativ a variant prověřovananých Územní studií silniční dopravy v oblasti Karlových Varů, (PDF, 280 MB)
 
 

                        IV. etapa - Konzultace návrhu (září 2020)


           Pozvánka na VEŘEJNOU KONZULTACI -  III. etapy - návrhu, náhradní termín 

           Prezentace pořizovatele  (Krajský úřad Karlovarského kraje)
           Prezentace zhotovitele  (Valbek, s r.o.)

Obce a dotčené orgány, jejichž zájmů se návrh řešení jednotlivých záměrů dotýká, žádáme, aby jejich písemné vyjádření obsahovalo názor na každou variantu řešení obchvatu nebo průtahu, případně variantu řešení přeložky silnice I., II. nebo III. třídy, a to vždy zvlášť. Připomínky a náměty zaslané v rámci zrušené březnové KONZULTACE (Covid-19), zůstávají v platnosti.

Připomínky a náměty k návrhu územní studie je možné uplatnit do 12. října 2020.
            Formulář pro uplatnění připomínek / námětů

                        III. etapa - Návrh (prosinec 2019)

 
                    
                       Textová část 
                       
                        Výkresová část:
1. Schéma výhledových silničních dopravních vazeb, zdrojů a cílů (středoevropský prostor v souvislosti s územím Karlovarského kraje) M 1:500 000, (PDF,17,2 MB)
2. Výkres výhledových širších silničních dopravních vztahů (Karlovarský kraj a okolí), M 1:200 000, (PDF, 12,9 MB) 
3. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě - celek, M 1:100 000, (PDF,10,5 MB)
3a. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě sekce A, M 1:50 000, (PDF, 4,5 MB)
3b. Výkres vybraných alternativ trasování obchvatu, úprav průtahu K. Varů a variant řešení navazující silniční sítě sekce B, M 1:50 000, (PDF, 5,9 MB)

4. Výkresy modelů dopravních toků na variantně navrhované silniční síti
4.1. Současných intenzit dopravy
4.1.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2016, M 1:100 000, (PDF, 16,1 MB)
4.1.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2016 – detail města Karlovy Vary, M 1:25 000, (PDF, 5,3 MB)

4.2. Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - nulový scénář
4.2.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický nulový scénář, M 1:100 000, (PDF, 16,1 MB)
4.2.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický nulový scénář – detail města Karlovy Vary, M 1:25 000, (PDF, 5,4 MB)

4.3. Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - variantní řešení
4.3.1. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 1, M 1:60 000, (PDF, 10,8 MB)
4.3.2. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 2, M 1:60 000, (PDF, 10,8 MB)
4.3.3. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 3, M 1:60 000, (PDF, 10,8 MB)
4.3.4. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 4, M 1:60 000, (PDF, 10,9 MB)
4.3.5. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 5, M 1:60 000, (PDF, 13,2 MB)
4.3.6. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 6, M 1:60 000, (PDF, 13,3 MB)
4.3.7. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 7, M 1:60 000, (PDF, 13,3 MB)
4.3.8. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 8, M 1:60 000, (PDF, 13,1 MB)
4.3.9. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 9, M 1:60 000, (PDF, 13,1 MB)

4.4 Oficiální prognózy výhledových intenzit dopravy - variantní řešení, rozdílové kartogramy
4.4.1. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 1, M 1:60 000, (PDF, 10,1 MB)
4.4.2. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 2, M 1:60 000, (PDF, 14,5 MB)
4.4.3. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 3, M 1:60 000, (PDF, 14,6 MB)
4.4.4. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 4, M 1:60 000, (PDF, 14,8 MB)
4.4.5. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 5, M 1:60 000, (PDF, 17,9 MB)
4.4.6. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 6, M 1:60 000, (PDF, 18,1 MB)
4.4.7. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 7, M 1:60 000, (PDF, 17,9 MB)
4.4.8. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 8, M 1:60 000, (PDF, 17,6 MB)
4.4.9. Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický pracovní scénář – varianta 9, M 1:60 000, (PDF, 17,6 MB)
4.5. Kartogram intenzit dopravy – rok 2040 – realistický návrhový scénář, návrhové území, M 1:60 000, (PDF, 16,4 MB) 
4.6 Rozdílový kartogram – rok 2040 – realistický návrhový scénář návrhové území, M 1:60 000, (PDF, 15,4 MB)
5a. Problémový výkres 2 - sekce A, M 1:50 000, (PDF, 17,9 MB)
8. Výkresy detailů alternativ obchvatu
8.1. Výkres detailu varianty č.1, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.2. Výkres detailu varianty č.2, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.3. Výkres detailu varianty č.3, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.4. Výkres detailu varianty č.4, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.5. Výkres detailu varianty č.5, M 1:10 000, (PDF, 16,6 MB)
8.6. Výkres detailu varianty č.6, M 1:10 000, (PDF, 16,7 MB)
8.7. Výkres detailu varianty č.7, M 1:10 000, (PDF, 16,7 MB)
8.8.1. Výkres detailu varianty č.8 - 1. část, M 1:10 000, (PDF, 8,6 MB)
8.8.2. Výkres detailu varianty č.8 - 2. část, M 1:10 000, (PDF, 7,2 MB)
8.9.1. Výkres detailu varianty č.9 - 1. část, M 1:10 000, (PDF, 9,9 MB)
8.9.2. Výkres detailu varianty č.9 - 2. část, M 1:10 000, (PDF, 8,7 MB)

9. Výkresy detailů tras přeložek silnic
10. Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - celek, M 1:50 000, (PDF, 16,6 MB)
10a . Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - sekce A, M 1:50 000, (PDF, 16,6 MB) 
10b . Koordinační výkres doporučené koncepce rozvoje systému silniční dopravy - sekce B, M 1:50 000, (PDF, 16,6 MB) 

Dokumentaci III. etapy Návrh - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 627 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru

  

                       II. etapa - Ověření zadání (březen 2019)

  
Textová část (PDF, 310 kB)

 
Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh scénářů vývoje dopravní poptávky a uspořádání silniční sítě (PDF, 570 kB)
Příloha č. 2 - Návrh metody multikriteriálního hodnocení, aktualizace 02/2019 (PDF, 315 kB)  

Dokumentaci II. etapy Ověření zadání - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 1,2 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru

​​ 

                       I. etapa - Průzkumy a rozbory (listopad 2018)

 
Textová část (PDF, 7,9 MB)

 

 Výkresová část:

1. Schéma silničních dopravních vazeb, zdrojů a cílů - středoevropský prostor (PDF, 29,5 MB)
2. Výkres silničních dopravních vztahů - Karlovarský kraj a okolí (PDF, 20,5 MB)
3.a. Výkres zjištěných záměrů na silniční síti, sekce A (PDF, 6,5 MB)
3.b. Výkres zjištěných záměrů na silniční síti, sekce B (PDF, 8,4 MB)
4.a. Výkres významných hodnot a limitů, sekce A (PDF, 10,9 MB)
4.b. Výkres významných hodnot a limitů, sekce B (PDF, 13,2 MB)
5. Schéma zahrnuté silniční sítě, dopravních zón a úseků analytického vyhodnocení (PDF, 20,8 MB)
6.1. Kartogram intenzit dopravy rok - 2016 (PDF, 21,3 MB)
6.2. Kartogram intenzit dopravy - rok 2016 - detail města Karlovy Vary (PDF, 5,5 MB)
7.1. Schéma analýzy kapacity stávající silniční sítě - rok 2016 (PDF, 21,1 MB) 
7.2. Schéma analýzy kapacity stávající silniční sítě - rok 2016 - detail města Karlovy Vary (PDF, 5,2 MB)
8. Problémový výkres 1 - stávající silniční sítě sekce A (PDF, 10,2 MB)  
8. Problémový výkres 1 - stávající silniční sítě sekce B (PDF, 12,6 MB)
 
 Přílohy:
 
Dokumentaci I. etapy Průzkumy a rozbory - Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů o velikosti 174 MB je možné stáhnout hromadně ze souboru.

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
*** 
Podkladem pro zadání územní studie je zachycení vývoje řešení silniční sítě ve městě Karlovy Vary a v jeho nejbližším okolí Analýza návrhů řešení silniční sítě v oblasti Karlových Varů v územně plánovacích dokumentacích a podkladech v období 1980 - 2016 (PDF, 4,5 MB)
 
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:47