Územní studie jezera Medard

územně plánovací podklad

Název: Územní studie jezera Medard

Navrhovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: 
Ing. Lukáš Švéda, vedoucí oddělení územního plánování 
e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 309   
Ing. arch. Jaromír Musil, e-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 260
Mgr. Barbora Merunková, e-mail: barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 449
Ing. Jana Doležalová, e-mail: jana.dolezalova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 515
 

​Zadání: text zadání​ (červenec 2021)

Hlavní cíle řešení: 

  • Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard po ukončení těžby hnědého uhlí tak, aby bylo dosaženo předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj území v souladu s platnými cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, vycházející zejména z potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Hlavní důraz je kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a zaměstnanost. 
  • Navržená koncepce funkčního využití bude v souladu s ekonomickým rozvojem (podpora zaměstnanosti, podnikatelské aktivity), společenskými požadavky (propojení bydlení, služeb, rekreace, sportu, apod.) a ekologickými přístupy (ochrana a udržitelný přístup k životnímu prostředí). 
  • Cílem územní studie je také přirozeně zapojit řešené území do stávající struktury okolních sídel a navrhnout funkční struktura území tak, aby bylo umožněno celoroční využití bydlení, služeb, infrastruktury, volnočasových aktivit, apod. 
  • Cílem obnovy krajiny po útlumu těžby je nalezení nové identity, propojení funkcí ve stávající struktuře osídlení a zlepšení image území.
  • Územní studie bude primárně zaměřena na vymezené řešené území jezera Medard a okolí. V souladu s cíli této územní studie bude vyhodnocovat, respektovat a zpracovávat návaznosti na zájmové území, případně na celkový kontext regionu Karlovarského kraje.​​​​​​​​​​​​​

Dokumentace

Textová část

Text, (PDF, 42 MB)
Příloha č. 1 - výměry funkčních ploch,  (PDF, 0,8 KB)

Grafická část

C.1.01 Výkres širších vztahů, 1:50 000, (PDF, 42 MB)
C.1.02 Výkres urbanistického řešení - základní koncept, 1:10 000, (PDF, 5,9 MB)
C.1.03 Výkres dopravní infrastruktury, 1:10 000, (PDF, 7,6 MB)
C.1.04 Výkres technické infrastruktury, 1:5 000, (PDF, 3,7 MB)
C.1.05 Výkres nezávazného konceptu modro - zelené infrastruktury a ÚSES, 1:10 000, (PDF, 4,7 MB)
C.1.06 Výkres koncepce krajiny, 1:5 000, (PDF, 25,5 MB)
C.1.07 Ideový návrh urbanistického řešení - Svatava, 1:2 000, (PDF, 7,9 MB)
C.1.08 Ideový návrh urbanistického řešení - Citice, Bukovany, Habartov, 1:2 000, (PDF, 3,5 MB)
C.1.09 Ideový návrh urbanistického řešení - Habartov, 1:2 000, (PDF, 6,6 MB)
C.1.10 Výkres koordinační situace, 1:5 000, (PDF, 3,1 MB)

Vyhodnocení připomínek a námětů je součástí II. etapy - Návrh

Vizualizace

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 21. 12. 2023 - 14:55