Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Dokumentace kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018)

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018)


Zastupitelstvo Karlovarského kraje, vydalo usnesením č. ZK 241/06/2018 ze dne 21. 6. 2018, Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje.

Datum nabytí účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje: 13. července 2018
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zhotovitel: Ateliér T - plan, s.r.o., Na šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
                                                     (Ing. arch. K. Beránek, CSc., RNDr. L. Krajíček)

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018)

Výroková část:  
                                   Textová část (PDF, 1,4 MB)

grafická část

A.1 Výkres uspořádání území kraje (PDF, 25,8 MB) 
A.2 Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES (PDF, 26,2 MB)
A.3 Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality (PDF, 26,5 MB)
A.4 Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF, 24,8 MB)   

Odůvodnění:
Textová část (PDF, 4,5 MB)
příloha č. 1 Text s vyznačením změn (PDF, 2,0 MB)
příloha č. 2 Vyhodnocení splnění podmínek vyplývající z případných vyjádření
                           příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi (PDF, 0,7 MB)

příloha č. 3 Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
                           právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů (PDF, 1,8 MB) 
příloha č. 4 Vypořádání připomínek (PDF, 2,0 MB)
příloha č. 5 Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění (PDF, 0,9 MB)
příloha č. 6 Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
                          včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí (PDF, 0,2 MB)
příloha č. 7 Stanovisko podle § 37 odst. 6 stavebního zákona (PDF, 0,5 MB)
příloha č. 8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných
                          důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny (PDF, 0,3 MB) 

grafická část 

 

Do listinné podoby dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a dokladů o jejím pořizování je možné nahlížet na adrese: 

Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
 
Kompletní dokumentaci Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje o velikosti 219 MB je možné stáhnout ze souboru: A1_ZUR_KK_2018.zip 
 _____________________________________________________________________________________________________

 
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území

 

Svazek I

        C.2 Vlivy na povrchové a podzemní vody (PDF, 11,8 MB)
        C.4 Vlivy na horninové prostředí (PDF, 9,1 MB)
        C.5 Vlivy na ZPF a PUPFL (PDF, 5,6 MB)

        C.6a Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů I. (PDF, 6,4 MB)
        C.6b Vyhodnocení kumulativních a synergických jevů II. (PDF, 6,7 MB)
 

Svazek II 
Svazek III
 

Kompletní dokumentaci Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území o velikosti 126 MB je možné stáhnout ze souboru A1_VURU_ZUR_KK_2018.zip

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:43