Domů Témata Vesnice roku 2008

Vesnice roku 2008

Cílem soutěže Vesnice roku 2008 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže

Soutěže se mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru včetně všech svých místních částí, které mají maximálně 5 250 obyvatel a které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice, podaly řádně vyplněnou přihlášku do soutěže v termínu do 30.4.2008 spolu s dokumentací svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže (ve výši 2,-- Kč/občan obce). 

Vyhlašovatelé soutěže

Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ) a Ministerstvo zemědělství ČR (Mze)

Spolupracující úřady a organizace

Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.

Soutěž je v Karlovarském kraji organizována ve spolupráci s Karlovarským krajem. Ředitel soutěže jmenoval předsedu krajské komise, který následně jmenoval členy krajské komise.

Krajská hodnotitelská komise pracovala ve složení

 • Pavel Pešek (předseda komise, starosta obce Šabina, vítěz Vesnice roku 2006 v Karlovarském kraji)
 • Ing. Ivan Stefan (místopředseda komise, starosta obce Královské Poříčí, vítěz Vesnice roku 2007 v Karlovarském kraji)
 • Ing. Štěpánka Bergerová (Spolek pro obnovu venkova, krajská organizace KK)
 • Jitka Kočová (Ministerstvo zemědělství – ZA a PÚ Karlovy Vary)
 • Mgr. Marie Mudrová (Svaz knihovníků a informačních pracovníků - Městská knihovna v Chebu)
 • Ing. Lenka Kynčilová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Ing. Milena Nováková (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu)
 • Ing. Milan Zukal (Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje)
 • Bc. Jana Horváthová (Ministerstvo kultury ČR - Národní památkový ústav, Loket)
 • Mgr. Jana Vildumetzová (Svaz měst a obcí ČR) 

Přihlášené obce

Do krajského kola se přihlásilo celkem 17 obcí. Krajská hodnotitelská komise tedy hodnotila v soutěži Vesnice roku 2008 následujících 17 obcí:

 • okres Cheb:
  • Dolní Žandov
  • Krásná
  • Křižovatka
  • Tři Sekery
  • Tuřany 
 • okres Sokolov:
  • Bukovany u Sokolova
  • Chlum Svaté Máří
  • Dasnice
  • Libavské Údolí
  • Lomnice 
  • Těšovice
  • Vintířov
 • okres Karlovy Vary:
  • Hájek
  • Horní Blatná
  • Jenišov
  • Merklín
  • Nové Hamry

Hodnocení

Předmětem hodnocení bylo komplexní uskutečňování Programu obnovy vesnice podle Podmínek soutěže Vesnice roku 2008 a jejich příloh. Podkladem pro hodnocení soutěžících obcí byl obsah materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže a dále prezentace obcí jejich zástupci při návštěvě krajské hodnotitelské komise. Součástí hodnocení byly i prohlídky obcí.

Krajská komise určila vítěze krajského kola ocenění - zlatá stuha a dále udělila obcím nejvýše jedno z následujících ocenění (komise mohla udělit výše uvedená ocenění nejvýše jedné třetině z přihlášených obcí, tzn. mohla udělit všechna ocenění): ·

 • modrá stuha – za společenský život ·
 • oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
 • bílá stuha - za činnost mládeže
 • zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí  

Kromě těchto ocenění komise udělila tato ocenění: ·

 • diplom za vzorné vedení kroniky
 • diplom za vzorné vedení obecní knihovny
 • diplom za rozvíjení lidových tradic
 • mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví 

Krajská komise dále udělila mimořádné ocenění Karlovarského kraje a rozhodla se udělit i dalším zúčastněným obcím zvláštní ocenění a čestná uznání.

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola. Celostátní komise navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajského kola a vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2008 a udělí 2. a 3. místo v soutěži, popř. mimořádná ocenění (např. za vzorné vedení kroniky). Vítězná vesnice celostátního kola postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Komise ze zástupců Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu vyhodnotí z řad obcí, oceněných zelenou stuhou, nejlepší obec, která se získá titul Zelená stuha České republiky roku 2008 a postup do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale. Zelená stuha je udělována pod záštitou ministra životního prostředí.

Obce oceněné oranžovou stuhou budou hodnoceny v celostátním kole a nejlepší obci bude udělena Oranžová stuha roku 2008. Oranžová stuha je udělována pod záštitou ministra zemědělství.

Cenu Knihovna roku udělí v celostátním kole porota z řad knihovnických odborníků jmenovaná ministrem kultury.

Obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice z řad obcí oceněných diplomem za rozvíjení lidových tradic nebo zlatou stuhou bude vyhodnocena a oceněna Putovním pohárem FoS ČR.

Datum aktualizace 4. 8. 2008 - 07:50