Informace pro veřejnost

Přínosy DTM

 • DTM jako jeden z pilířů digitalizace stavebního řízení.
 • Vyjadřování k existenci sítí - snadno dostupné informace k vlastnictví sítí.
 • Jednotný datový model pro celou ČR.
 • Vzniklo jednotné mapové dílo pro projektanty, veřejnou správu, složky záchranného systému, hasiče, stavebníky...
 

Co je obsahem DTM?

 • Základní prostorová situace (ZPS)
  • Zobrazení skutečného stavu území. Mapuje stavby, zařízení, vodní toky, hřiště a další prvky polohopisné a situace.  Všechny body ZPS jsou měřeny a ukládány ve 3D (XYZ), obsahují tedy i nadmořskou výšku.

    

Základní prostorová situace

 

 • Dopravní a technická infrastruktura (DTI)
  • Zobrazení sítí dopravní a technické infrastruktury (silnice II. a III. třídy, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, plynovody apod.) včetně údajů o umístění, průběhu, vlastnostech a ochranných pásmech.
    
Dopravní a technická infrastruktura

 

Digitální technická mapa Karlovarského kraje, projekt č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost." 

Loga
Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Nováček
Datum aktualizace 8. 3. 2024 - 08:59