Informace pro obce a správce

Spuštění pilotního provozu ke dni 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Karlovarský kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.

Co je obsahem DTM?

 • Základní prostorová situace (ZPS)
  • Zobrazení skutečného stavu území. Mapuje stavby, zařízení, vodní toky, hřiště a další prvky polohopisné situace.  Všechny body ZPS jsou měřeny a ukládány ve 3D (XYZ), obsahují tedy i nadmořskou výšku.
  • Data ZPS pořizuje geodet a v jednotném výměnném formátu je předává kraji, který je v přenesené působnosti zapracovává do DTM.
    
Základní prostorová situace

 

 • Dopravní a technická infrastruktura (DTI)
  • Zobrazení sítí dopravní a technické infrastruktury (silnice II. a III. třídy, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, plynovody apod.) včetně údajů o umístění, průběhu, vlastnostech a ochranných pásmech.
  • Data sítí dopravní a technické infrastruktury pořizuje vlastník, správce nebo provozovatel sítě a obsah DTM přímo aktualizuje prostřednictvím svého informačního systému.
    
Dopravní a technická infrastruktura

DTM a obce:

 • ČÚZK - Informace pro obce
 • Co je z pozice obce potřeba zajistit do spuštění ostrého provozu DTM (1. 7. 2024)?
  1. Udělat inventuru prvků dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce, zkontrolovat, v jakém formátu a v jaké kvalitě máte podklady.
  2. Registrovat se na Portálu DMVS do registru subjektů a založit rozsahy svých sítí DTI. Návod na registraci ZDE
  3. Rozhodnout se, zda budete své legislativní povinnosti vůči DTM řešit vlastními silami či ne. 
  4. Zajistit si vhodné SW nástroje nebo partnerskou firmu. 
 • V současné době je registrováno 97 obcí z celkového počtu 134 obcí Karlovarského kraje. 
 • S obcemi byly před rokem 2019 uzavřeny smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS Karlovarského kraje. V rámci těchto smluv obce vydaly vyhlášky o vedení TMO na svém území. Tyto smlouvy budou po vzájemné dohodě ukončeny ke dni 30. 6. 2024.
 • Přihlášení k výdeji dat na portále DTM Karlovarského kraje bude probíhat přes JIP/KAAS.

 

 

V roce 2020 vyhlášena výzva III. MPO vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

 • Novelizace zákona o zeměměřictví č. 47/2020 Sb.
  • zavedení nového pojmu Digitální technická mapa kraje
 • Vyhláška č. 393/2020 Sb., O digitální technické mapě kraje:
  • vytvoření DTM ve všech krajích je jedním z důležitých záměrů v oblasti digitalizace územního plánování a stavebního řízení v rámci rekodifikace stavebního práva
 • Vlastník, provozovatel, správce dopravní a technické infrastruktury bude mít editační povinnost – odpovědnost za existenci svých sítí
 • Obsah DTM je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část (týká se především sítí)
 • Obsah DTM se bude členit na údaje o:
  • dopravní a technické infrastruktuře
  • povrchové situaci (polohopis, výškopis)

 

Digitální technická mapa Karlovarského kraje, projekt č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost." 

Loga
Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Nováček
Datum aktualizace