Informace pro geodety a stavebníky

Užitečné odkazy:

 


Co je obsahem DTM?

 • Základní prostorová situace (ZPS)
  • Zobrazení skutečného stavu území. Mapuje stavby, zařízení, vodní toky, hřiště a další prvky polohopisné situace.  Všechny body ZPS jsou měřeny a ukládány ve 3D (XYZ), obsahují tedy i nadmořskou výšku.
  • Data ZPS pořizuje geodet v jednotném výměnném formátu, prostřednictvím IS DMVS je předává kraji, který je zapracovává do DTM.

    

 

 • Dopravní a technická infrastruktura (DTI)
  • Zobrazení sítí dopravní a technické infrastruktury (silnice II. a III. třídy, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, plynovody apod.) včetně údajů o umístění, průběhu, vlastnostech a ochranných pásmech.
  • Data sítí dopravní a technické infrastruktury pořizuje vlastník, správce nebo provozovatel sítě a obsah DTM přímo aktualizuje prostřednictvím svého informačního systému.

    

 

Legislativa

 • Zákon č. 47/2020 Sb.  – byl schválen posun účinnosti od 1.7.2024
 • Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb., která stanoví:
  • obsah DTM kraje
  • zjednodušený způsob vedení DTM
  • způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM
  • jednotný výměnný formát DTM a jeho verze
  • poskytování údajů z DTM
  • obsah seznamu vlastníků, správců a provozovatelů DI/TI
  • obsah seznamu editorů DTM

 

Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Nováček
Datum aktualizace 29. 1. 2024 - 12:29