Informace pro geodety a stavebníky

Užitečné odkazy:

 

 • Systém na řešení požadavků při pořizování dat pro DTM
  • Aplikace umožňující vkládání a prohlížení požadavků odborné veřejnosti při pořizovaní dat pro DTM je dostupná zde: IS DTM | Úvod (qcom.cz)
 

Co je DTM?

 • Základní prostorová situace (ZPS)
  • Zobrazení skutečného stavu území. Mapuje stavby, zařízení, vodní toky, hřiště a další prvky polohopisné situace.  Všechny body ZPS jsou měřeny a ukládány ve 3D (XYZ), obsahují tedy i nadmořskou výšku.
  • Data ZPS pořizuje geodet v jednotném výměnném formátu, prostřednictvím IS DMVS je předává kraji, který je zapracovává do DTM.

    
Základní prostorová situace

 

 • Dopravní a technická infrastruktura (DTI)
  • Zobrazení sítí dopravní a technické infrastruktury (silnice II. a III. třídy, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, plynovody apod.) včetně údajů o umístění, průběhu, vlastnostech a ochranných pásmech.
  • Data sítí dopravní a technické infrastruktury pořizuje vlastník, správce nebo provozovatel sítě a obsah DTM přímo aktualizuje prostřednictvím svého informačního systému.

    
Dopravní a technická infrastruktura

 

Legislativa

 • Zákon č. 47/2020 Sb.  – byl schválen posun účinnosti od 1.7.2024
 • Vyhláška č. 140/2024 Sb.
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.
 • Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb., která stanoví:
  • obsah DTM kraje
  • zjednodušený způsob vedení DTM
  • způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM
  • jednotný výměnný formát DTM a jeho verze
  • poskytování údajů z DTM
  • obsah seznamu vlastníků, správců a provozovatelů DI/TI
  • obsah seznamu editorů DTM

Digitální technická mapa Karlovarského kraje, projekt č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost." 

Loga
Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Nováček
Datum aktualizace