Domů Krajský úřad Správní agendy Státní občanství

Státní občanství

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Osvědčení o státním občanství můžou získat pouze občané ČR. Cizinci můžou žádat o vydání osvědčení, že nejsou státními občany ČR.

O vydání osvědčení může požádat:

 • fyzická osoba starší 15 let, o jejíž státní občanství se jedná
 • za děti mladší 15 let zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba, které bylo dítě svěřeno, popřípadě ředitel(ka) zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • za zemřelé osoby přímý příbuzný (sourozenec, vdova nebo vdovec, dítě) nebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení

Pokud o osvědčení žádáte v ČR a máte trvalý pobyt v Karlovarském kraji, podejte žádost na Krajský úřad KK.

Jestliže se zdržujete v cizině, můžete žádost podat na zastupitelském úřadu ČR v zemi, v níž aktuálně pobýváte.

Konkrétní dokumenty se liší podle typu žádosti a také podle toho, kdo o osvědčení žádá. Mezi požadované doklady patří:

 • rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli
 • dříve vydané doklady o vašem státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků
 • doklad o osvojení osoby, pro kterou má být osvědčení vystaveno, státním občanem ČR
 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
 • jiné doklady na vyžádání krajského úřadu, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství

Doklady vystavené cizím státem musí být opatřeny:

 • vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak
 • úředním překladem do českého jazyka, pokud jsou vystaveny v cizím jazyce

Zákonná lhůta pro vydání potvrzení je nejpozději do 30 až 180 dnů. Vaši žádost se budeme snažit vyřídit co nejdříve.

Za podání žádosti se hradí správní poplatek 100 Kč.

NABYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ PROHLÁŠENÍM

Státní občanství ČR může podle § 31 získat fyzická osoba, která pozbyla českého nebo československého státního občanství, pokud se nejednalo o:

 • pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině
 • československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky (SSR) nebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství SSR či Slovenska a je dosud jejím občanem

Prohlášení může podat i bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území ČR nebo ČSR, pokud není v den prohlášení státním občanem Slovenska.

Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl občanem ČR či ČSR, může státní občanství ČR nabýt prohlášením, pokud není v den prohlášení státním občanem Slovenska.

Rodiče (popřípadě jeden z nich) můžou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle předchozího odstavce.

Státní občanství ČR může podle § 35 získat fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení 18 let pokud:

 • má na území ČR povolen trvalý pobyt
 • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území ČR
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena

Pokud máte trvalý pobyt v Karlovarském kraji, osobně učiňte prohlášení na Krajském úřadu KK. V zahraničí učiňte toto prohlášení na zastupitelském úřadu ČR.

Konkrétní dokumenty se liší podle typu prohlášení. Mezi požadované doklady patří následující.

K prohlášení podle § 31:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • rodné listy rodičů a prarodičů, jejich oddací listy, popřípadě doklady o rozvodu manželství, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo jednoho z jeho rodičů či prarodičů
 • u prohlášení pro dítě jeho rodný list, souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství ČR s jeho úředně ověřeným podpisem, souhlas dítěte staršího 15 let s jeho úředně ověřeným podpisem

Za dítě může učinit prohlášení jeho zákonný zástupce nebo opatrovník (pokud oba rodiče zemřeli nebo byli omezení ve výkonu rodičovské zodpovědnosti nebo jí byli zbaveni nebo pokud žijí mimo území ČR a jejich pobyt není znám). Pak musí předložit:

 • rodný list dítěte
 • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem

K prohlášení podle § 35

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců
 • doklady potvrzující faktický pobyt na území ČR v rozsahu minimálně dvou třetin požadované doby

Zákonná lhůta pro vyřízení je do 30 až 60 dnů. Vaše prohlášení se budeme snažit vyřídit co nejdříve.

Za podání prohlášení se hradí správní poplatek 500 Kč.

Správní poplatek můžete na krajském úřadu uhradit hotově nebo platební kartou.

UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

O udělení státního občanství ČR můžou žádat občané cizího státu s trvalým pobytem na území ČR.

O státní občanství může žádat osoba starší 18 let. U nezletilých může o udělení státního občanství ČR požádat rodič, zákonný zástupce nebo opatrovník.

Podejte osobně žádost na Krajském úřadu KK. Vyplníme s vámi dotazník o udělení státního občanství. K němu připojíme naše stanovisko, stanovisko obecního úřadu z místa vašeho bydliště a společně s dalšími doklady vše zašleme Ministerstvu vnitra ČR, které o žádosti rozhodne.

Seznam potřebných dokumentů se odvíjí od vaší konkrétní situace.

Zákonná lhůta pro vyřízení je 180 dnů od doručení žádosti Ministerstvu vnitra ČR.

Správní poplatky za podání žádosti jsou pro:

 • zletilou osobu 2 000 Kč
 • nezletilou osobu 500 Kč
 • azylanta 500 Kč

Správní poplatek se platí při podání žádosti hotově nebo kartou.

POZBYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Každý, kdo splňuje tyto podmínky:

 • je občanem ČR
 • trvale žije v cizině
 • není v ČR přihlášen k trvalému pobytu
 • je zároveň občanem cizího státu nebo žádá o získání cizího státního občanství a občanství ČR se chce vzdát v této souvislosti

Do prohlášení lze zahrnout i dítě (pokud chce prohlášení učinit jen jeden z rodičů, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem). Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud:

 • byl zbaven rodičovské odpovědnosti
 • výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven
 • žije mimo území ČR a jeho pobyt není znám
 • zemřel

O pozbytí státního občanství dítěte může požádat jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, pokud oba rodiče:

 • zemřeli
 • byli zbaveni rodičovské odpovědnosti
 • výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven
 • žijí mimo území ČR a jejich pobyt není znám

Opatrovník připojí k prohlášení také pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

Pokud chcete vše vyřídit v ČR a váš poslední trvalý pobyt byl v Karlovarském kraji, osobně učiňte prohlášení na Krajském úřadu KK. V zahraničí učiňte toto prohlášení na zastupitelském úřadu ČR.

Doklad:

 • o státním občanství ČR
 • prokazující pobyt v zahraničí
 • o nabytí cizího státního občanství nebo o přislíbení nabytí cizího státního občanství

Zákonná lhůta pro vyřízení je do 30 až 60 dnů. Vaše prohlášení se budeme snažit vyřídit co nejdříve.

Tuto službu vám poskytujeme zdarma.

Za stránku zodpovídá Michaela Lintemerová
Datum aktualizace