Matriky

Potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů matričních knih

Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958. Jedná se o informace o narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Potvrzení můžeme vydat:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, pokud jde o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Podejte žádost na úřad, který příslušnou sbírku vede.

Žádost můžete doručit:

 • datovou schránkou fyzické osoby
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem fyzické osoby
 • osobně nebo písemně na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Vyplněnou žádost.

Pokud nejste fyzickou osobou, které se zápis týká, dodejte také doklad prokazující váš příbuzenský poměr k této osobě.

Zákonná lhůta pro vydání potvrzení je 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jedna strana A4 stojí 50 Kč.

Nahlížení do sbírek listin a druhopisů matričních knih

Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a pořizovat výpisy v přítomnosti matrikáře:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, pokud jde o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Podejte ústní žádost na úřadě, který příslušnou sbírku nebo matriční knihu vede.

Doklad prokazující příbuzenský vztah k osobě, o jejíž údaje se jedná.

Vaši žádost vyřídíme na počkání.

Za každý náhled do jedné matriční události se hradí správní poplatek 50 Kč.

Za stránku zodpovídá Michaela Lintemerová
Datum aktualizace