Domů Krajský úřad Povinné informace Dotazy a odpovědi- zák.106Sb. Veřejné zakázky kraje - dotaz, odpověď

Veřejné zakázky kraje - dotaz, odpověď

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. ze dne 25.6. 2012

Vážení, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy

1. Má kraj implementována interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek (nejen malého rozsahu, ale také podlimitních a nadlimitních)? Pokud ano, žádáme kopii tohoto dokumentu respektive dokumentů, pakliže jsou zakázky malého rozsahu upraveny samostatně. Karlovarský kraj se řídí interními předpisy.

 2. Jsou výše zmíněná pravidla pro zadávání veřejných zakázek obdobně závazná také pro všechny příspěvkové organizace kraje a obchodní společnosti ovládané krajem a naplňující definici veřejného zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách? Interní předpisy jsou závazné i pro příspěvkové organizace.

3. V kolika případech bylo krajem od listopadu 2008 použito pro zadávání veřejných zakázek elektronické aukce? Nebylo použito.

4. V kolika případech bylo krajem od listopadu 2008 použito pro zadávání veřejných zakázek nástroje elektronické tržiště? Nebylo použito, povinnost využívat elektronická tržiště je stanovena zákonem pro ústřední orgány státní správy od 1.7.2012

5. Kolikrát od listopadu 2008 do 31. března 2012 omezil kraj počet zájemců pro účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu na základě losu dle ust. § 61 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění před účinností novely č. 55/2012 Sb.? Karlovarský kraj pro omezení počtu zájemců v uvedených případech v žádném případě nepoužil omezení počtu na základě losu.

6. Zveřejňuje kraj informace o plánovaných veřejných zakázkách (investičních záměrech)? Pokud ano, jakým způsobem? Akce Karlovarského kraje jsou součástí akčních plánů. Akce příspěvkových organizací, na které přispívá KK jsou uveřejněny v rámci uveřejnění schváleného rozpočtu na příslušný rok.

7. Od jaké minimální předpokládané hodnoty zakázek zveřejňuje kraj veřejné zakázky na svých internetových stránkách eventuálně na profilu zadavatele? Na profilu zadavatele probíhá zveřejnění v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; dále se u zakázek financovaných z dotačních titulů postupuje dle pokynů pro žadatele a zakázka se zveřejní na určených webových stránkách např. MŠMT.

 8. Jaká odborná kritéria musí splňovat členové hodnotících komisí? Jakým systémovým opatřením je řešen možný střet zájmů či eventuální podjatost u těchto osob a jaký je způsob výběru konkrétního hodnotitele ze seznamu hodnotitelů pro hodnocení konkrétní zakázky? Odborná kriteria na členy hodnotících komisí zákon č.137/2006 Sb.nijak podrobněji neupravuje. Hodnotící komise je jmenována Radou KK. Do komise je vždy navrhován odborník z daného oboru, např. v rámci zadávacího řízení na nákup PC – vedoucí odboru informatiky apod. Členové hodnotící komise učiní před prvním jednáním prohlášení o své nepodjatosti tak, jak jim ukládá zákon. Zastává-li člen hodnotící komise odchylný názor proti názoru většiny, uvede se v protokolu o jednání tento odlišný názor s odůvodněním.

9. Jaká odborná kritéria musí splňovat zaměstnanci úřadu odpovědní za přípravu veřejných zakázek a zaměstnanci úřadu odpovědní za kontrolu realizace veřejných zakázek? Jakým systémovým opatřením je řešen možný střet zájmů či eventuální podjatost u těchto osob? Pověřeným zaměstnancem zadavatele je vedoucí věcně příslušného odboru KÚ KK. Střet zájmů je řešen v Etickém kodexu úředníka Karlovarského kraje č. R 04/2006 v čl.3 a dále je řešen obecnými právními předpisy.

10. Kolika správních deliktů dle ust. § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se kraj dopustil v souvislosti s veřejnými zakázkami zadanými po listopadu 2008? K určitému porušení zákona dle ust. § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách došlo při jednom z výběrových řízení ohledně Becherovy vily, ale výběrová řízení dělalo pro Karlovarský kraj na základě příkazné smlouvy APDM (Agentura příspěvkového a dotačního managementu, p. o.) ne přímo Karlovarský kraj. Jednalo se o to, že zadavatel (t.j. Karlovarský kraj) neoznámil (vinou APDM) výsledek zadávacích řízení na centrální adrese ve stanovené lhůtě. Dodatečně bylo vše řádně nahlášeno. Dle auditní zprávy mělo toto porušení nízkou závažnost a finanční postih byl nulový.

11. Který útvar popř. útvary v organizační struktuře krajského úřadu jsou odpovědné za přípravu veřejných zakázek? Za zadavatele KK veřejné zakázky administruje vždy věcně příslušný odbor KÚ KK.

12. Který útvar popř. útvary v organizační struktuře krajského úřadu jsou odpovědné za kontrolu realizace veřejných zakázek? Odbor investic a grantových schémat a oddělení interního auditu.

Datum aktualizace