Oprava silnice Nejdek - Tisová

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.8. 2012

Dotaz:

Žadatel se ptá zda je v plánu rekonstrukce silnice  vedoucí na Nejdek - Tisovou, a to od odbočky mezi Novými Hamry a Vysokou Pecí.

Odpověď :

V srpnu r. 2007 bylo na sil. III/2208 v průtahu obcí Tisová provedeno položení dvouvrstvého asfaltového nátěru se zadrceným kamenivem frakce 8/16 a 4/8. Tato část silnice je v současné době v dobrém stavu a nevykazuje žádné výtluky v krytu vozovky. Část silnice ve staničení cca 0,000 – 1,500 km (od křižovatky se sil. III/2194 až po SDZ začátek obce „Tisová“) je zařazena v zásobníku akcí na opravy povrchů s následujícím návrhem technologie opravy : provedení vyrovnávek a položení asfaltového koberce ACO v tloušťce 4 cm včetně spojovacího postřiku a dosypání krajnic. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. disponuje v současné době pro zajištění oprav a údržby silnic II. a III. tříd a jejich příslušenství velmi omezenými finančními prostředky, přičemž prioritou je v rámci přidělených finančních prostředků zajištění dobré sjízdnosti silnic většího dopravního významu. Především se jedná o silnice, které jsou výrazně zatíženy silničním provozem. Zbývající část krajské silniční sítě udržujeme z již výše uvedených finančních důvodů sjízdnou odstraňováním nebezpečných závad ve sjízdnosti v rámci běžné údržby a při maximální možné úspornosti vynakládaných prostředků. Jak již bylo zmíněno výše, silnice III/2208 je zařazena v plánu celkových oprav. Do té doby, než se nám podaří zajistit dostatečné množství potřebných finančních prostředků, bude silnice opravována tak, aby byla zajištěna její sjízdnost a bezpečnost silničního provozu při minimálních možných nákladech. Jiná oprava ani rekonstrukce této silnice plánována není.

Zveřejněno 28.8. 2012

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08