Odměny ředitelům školPoskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.1. 2012

Otázka:

Žádám Vás o poskytnutí informace podle jakých pravidel stanovujete výši příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Vašim krajem. (tj. na základě jakých pravidel jsou finančně ohodnoceni ředitelé Vámi zřizovaných škol- odměny, příplatky za vedení, zvláštní příplatky, odměny)

Odpověď :

Karlovarský kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení postupuje v současné době při určení platů jejich ředitelů (včetně Vámi uváděných složek) v souladu s platnými právními předpisy platným pro tuto oblast, mezi které patří zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. S datem jeho účinnosti, tj. od 1. ledna 2007, byly radou kraje na základě návrhu radního pro oblast školství stanoveny v návaznosti na organizační strukturu jednotlivých příspěvkových organizací a posouzení náročnosti řídící práce ředitelů příplatky za vedení ve výši odpovídající příslušnému stupni řízení. Zároveň bylo schváleno i poskytnutí osobních příplatků, a to na základě zhodnocení dosahovaných pracovních výsledků a rozsahu pracovních úkolů. Od uvedeného data je stejně postupováno i při nástupu nového ředitele příspěvkové organizace s tím, že osobní příplatek je poskytován zpravidla po 3 měsících, v případě, že ředitel byl před jmenováním na vedoucí pracovní místo zaměstnancem stejné příspěvkové organizace, je mu nejméně po dobu 3 měsíců ponechán stávající osobní příplatek. Žádná konkrétní pravidla pro danou oblast zřizovatelem stanovena nebyla a prozatím nejsou, určení uvedených složek platu vychází z konkrétní znalosti příspěvkových organizací, kterých v současné době Karlovarský kraj zřizuje pouhých 49. Odměny jsou poskytovány za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, a to 2x ročně. Pro učení výše „jarní“ odměny jsou rozhodující výsledky v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem z pohledu jeho efektivního využívání za předcházející kalendářní rok, přičemž součástí hodnocení je posouzení hospodářského výsledku příspěvkové organizace, objem doplňkové činnosti a její finanční efekt, výsledky kontrol v oblasti hospodaření a dodržování závazných ukazatelů v příslušném kalendářním roce. „Podzimní odměna“ je poskytována za výsledky v oblasti vzdělávání a výchovy za předcházející školní rok, a to zejména za zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci, zpracování a inovaci školních vzdělávacích programů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení do projektů, public relations, výstupy školy, osobní mimořádné aktivity ředitele v oblasti školství – publikační činnost, působení ve školských odborných orgánech apod. Podkladem pro hodnocení jsou zejména inspekční zprávy, výroční zprávy a dotazníky, které pro tento účel ředitelé škol vyplňují. Součástí hodnocení pro stanovení výše obou odměn je i úroveň spolupráce se zřizovatelem. Pro úplnost uvádíme, že v současné době odbor školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává nová pravidla pro stanovení příplatků za vedení, osobních příplatků a odměn, která budou předložena radě kraje ke schválení.

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08