Obchodní společnosti kraje

Žádost o informace dle zák. 106/1999 Sb., ze dne 13.6. 2012

1. Má kraj implementována pravidla pro jmenování krajských zastupitelů do dozorčích orgánů obchodních společností? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie dokumentu, který uvedená pravidla stanoví. Nemá

2. Má kraj stanovena pravidla pro odměňování zástupců kraje v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie dokumentu, který uvedená pravidla stanoví. Nemá

3. Seznam krajských zastupitelů, kteří jsou statutárními orgány právnických osob zřízených krajem, založených krajem, či právnických osob v nichž má kraj majetkovou účast. : Ing. Tomáš Svoboda, Václav Mleziva, Ing. Václav Živný, Ing. Petr Navrátil, JUDr. Martin Havel, Jakub Pánik, JUDr. Václav Sloup

4. Mají obchodní společnosti ovládané krajem možnost vytvářet či kupovat dceřiné společnosti? Ano

5. Seznam všech obchodních společností s majetkovým podílem kraje obsahující následující informace: firma, IČ, právní forma, míra účasti kraje jakožto společníka na čistém obchodním majetku společnosti (vyjádřeno v procentech). Dále žádáme o poskytnutí těchto informací týkajících se etických kodexů a střetu zájmů:
Název subjektu: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Identifikační číslo: 264 02 068 (100% ve vlastnictví kraje )
Název subjektu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Identifikační číslo: 263 65 804 (100% ve vlastnictví kraje)
Název subjektu: Letiště Karlovy Vary s.r.o. Identifikační číslo: 263 67 858 (100 % ve vlastnictví kraje)

6. Má kraj vytvořený etický kodex zastupitelů? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu. Nemá

7. Má kraj vytvořený etický kodex zaměstnanců samosprávy? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu. Ano (viz příloha) 

8. Má kraj vytvořený etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu. Nemá, příspěvkové organizace mají právní subjektivitu, je tedy na nich, zda takový dokument mají

9. V kolika případech podal ředitel krajského úřadu, jakožto evidenční orgánů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů podnět k zahájení přestupkového řízení v souvislosti s oznámeními dle ust. § 9 až 11 zákona o střetu zájmů podanými za rok 2010? V žádném.

10. Má kraj v etickém kodexu či jiném interním předpisu dopadajících na zastupitele stanovena pravidla pro přijímání darů krajskými zastupiteli? Nemá.

11. Má kraj v etickém kodexu zastupitele stanovenu povinnost pro zastupitele nominované do orgánů organizací s majetkovou účastí kraje a státu informovat o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v těchto orgánech? Nemá

12. Poskytuje kraj zaměstnancům jinou formu ohlášení korupčního chování než prostřednictvím svého nadřízeného? Pokud ano, jakou? Pouze tu vyplývající z etického kodexu 13. Poskytuje a garantuje kraj zaměstnancům nahlašujícím porušení etického kodexu zvláštní ochranu? Pokud ano, jakou? Ne

14. Jsou informace o všech připravovaných změnách a doplněních zásad územního rozvoje zveřejňované jinde než na webových stránkách kraje? Pokud ano, kde a jakým způsobem? V souladu s § 164 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jsou platné Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“) vč. dokladů o jejich pořizování, uloženy na odboru regionálního rozvoje, Krajského úřadu Karlovarského kraje. ZÚR KK jsou přístupné po celou dobu provozních hodin Krajského úřadu Karlovarského kraje. Současně jsou podle § 164 odst. 2 platné ZÚR KK zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Karlovarského kraje pod odkazem: /kraj_cz/karlov_kraj/dokumenty/koncepce/seznam/UPDK/up_vuc_kk.htm. Proces pořizování zásad územního rozvoje a jejich aktualizace je specifikován ve stavebním zákonu. Pouze v případě veřejného projednání je návrh zásad územního rozvoje vystaven k veřejnému nahlednutí tj. fyzicky na odboru regionálního rozvoje a způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách kraje. Veřejnou vyhláškou se oznámuje konání veřejného projednání na úředních deskách všech obcí kraje spolu s informací, kde lze do návrhu zásad územního rozvoje nahlédnout. (Obdobně je veřejnou vyhláškou oznámeno vydání zásad územního rozvoje). Ostatní jednání v rámci pořizování zásad územního rozvoje jsou neveřejné.

15. Jsou všechna hlasování na zasedáních zastupitelstva zaznamenávána jmenovitě a zveřejňována? Pokud ano, jakým způsobem a kde? Eventuálně prosím uveďte odkaz na příslušnou stránku. Ano, ale ne jmenovitě viz /kraj_cz/karlov_kraj/zastupitelstvo/

16. Jsou zasedání všech výborů zastupitelstva kraje volně přístupná veřejnosti? Ano

17. Má veřejnost možnost vystoupit na jednání zastupitelstva k libovolnému bodu před tím, než je o něm zastupitelstvem hlasováno a to bez předcházejícího schválení členy zastupitelstva? Ano

18. Jakým způsobem kraj oznamuje občanským sdružením, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny , zahájení řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny? Podle správního řádu oznamujeme těmto organizacím, které máme evidované na internetu, že zahajujeme řízení a oni mají do 8 dnů možnost přihlásit se do řízení jako účastník

19. Je na internetových stránkách kraje zveřejněn ucelený seznam všech krajských interních předpisů, směrnic a nařízení? Pokud ano, uveďte prosím odkaz na příslušnou stránku. /kraj_cz/karlov_kraj/dokumenty/vnitrni_predpisy/

20. Jsou oznámení o budoucích jednáních zastupitelstva zveřejněna také jiným způsobem než na oficiálních stránkách a úřední desce? Pokud ano, jak? Avízo na konání zasupitelstva zasíláme všem médiím, deníky jej zpravidla uveřejňují

21. Nachází se na internetových stránkách kraje ucelený přehled docházky jednotlivých zastupitelů na zasedáních zastupitelstva? Pokud ano, uveďte prosím odkaz na příslušnou stránku. Ne

22. Mají zastupitelé možnost získat podklady pro jednání rady před jejím zasedáním, pakliže si o ně požádají? Ano

23. Který orgán kraje je příslušný k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku? Pakliže se o tuto pravomoc dělí orgánů více, specifikujte prosím, o zveřejnění jakých záměrů pro zmíněné majetkové úkony jednotlivé orgány rozhodují. Orgány kraje - Rada kraje a zastupitelstvo

Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08