Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se pozemku, který je ve správě KSÚS KK

 Žádost o informace týkající se pozemku, který je ve správě KSÚS KK

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.3. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatelka si požádala o tyto informace:
1. Mají majitelé nemovitosti v Dražově čp. 49 uzavřenou nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví Karlovarského kraje pč. 2888/1.
2. Z katastrální mapy vyplívá, že majitelé mají oplocen Váš pozemek zhruba o 40m2.
3. Pokud nemají uzavřenou smlouvu o pronájmu, jaké konáte úkony ve věci odstranění stavby na Vašem pozemku.
4. Jak tuto část pozemku udržujete, je zjevné, že zaměstnanci obce tento pozemek sekají, máte uzavřenou smlouvu s obcí Stanovice o údržbě tohoto pozemku.
 
 
 

Odpověď:

Žadatelce jsme sdělili následující informace:
1. Jedná se o historický stav neuspořádaných vlastnických vztahů dle katastru nemovitostí. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje neměla k tomuto nevypořádanému vztahu zatím žádné informace, tzn. v současné době není uzavřena žádná nájemní nebo jiná majetková smlouva.
2.  Na základě obdrženého zjištění Inspektor silnic KSÚS KK vstoupí v jednání s uživateli krajského pozemku, bude vznesen požadavek na uzavření nájemní smlouvy.
3.  Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou část pozemku v průjezdním úseku obce KSÚS KK ke své činnosti nepotřebuje, bude zahájeno jednání o odprodeji tohoto pozemku.
 
Další harmonogram postupu majetkoprávního vypořádání bude zřejmý po dokončení jednání s uživateli dotčeného pozemku.
 
 
 
 
Zveřejněno 24.4.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 24.4.2017 13:32