Úvodní strana > Krajské listy > Kraj bude hradit za své občany regulační poplatky v krajských zdravotnických zařízeních

 Kraj bude hradit za své občany regulační poplatky v krajských zdravotnických zařízeních

Nemocnice Sokolov

Občanům s trvalým pobytem na území kraje, kteří mají české státní občanství, kraj bude poskytovat od 1. února finanční dary na úhradu regulačních poplatků ve výši 30, 60, a 90 korun za zdravotní péči poskytnutou v krajských zdravotnických zařízeních.


Schválila to Rada kraje na svém mimořádném zasedání 27. ledna. Finanční dar kraj  poskytne výlučně k úhradě poplatku. „Plníme tak slib daný občanům, kteří se budou moci svobodně rozhodnout, zda chtějí poplatek uhradit nebo využít možnosti, aby za ně kraj  formou finančního daru záležitost vyřešil,“ sdělil hejtman Josef Novotný.

Regulační poplatky budou za občany krajem hrazeny v těchto zdravotnických zařízeních:

Karlovarská krajská nemocnice a.s. (včetně lékařské služby první pomoci)
Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Ústavní lékárna v areálu nemocnice v Karlových Varech

Poskytnutí finančního daru se nevztahuje na výkon zubní pohotovosti. „ Tu vykonávají privátní lékaři a regulační poplatky jsou jejich odměnou za práci lékařské služby první pomoci,“ vysvětlila krajská radní Berenika Podzemská . Poplatky nebude kraj za své občany hradit ani v lékárně provozované soukromým subjektem v areálu nemocnice v Sokolově.

Kraj prostřednictvím příslušného zdravotnického zařízení  na místě uzavře s každou obdarovanou osobou písemnou nebo ústní darovací smlouvu, kterou se zavazuje k poskytnutí finančního daru ve výši regulačního poplatku bezprostředně po poskytnutí zdravotní péče. Pracovník zařízení se zeptá pacienta, zda chce přijmout dar od Karlovarského kraje. Pokud ano, bude  zkontrolován jeho občanský průkaz, tedy zda je občanem ČR a  má trvalé bydliště v Karlovarském kraji. Darovací smlouva (ať už ústní nebo na výslovné přání pacienta písemná) se bude uzavírat v ambulancích, na odděleních  a v lékárně Karlovarské krajské nemocnice. V lékárně občan zaplatí recept včetně regulačního poplatku a v  pokladně v téže budově mu bude poplatek vrácen na základě předložení účtenky z lékárny a občanského průkazu nebo plné moci.

V případě, že například s dítětem přijde cizí osoba,učitelka, trenér apod., nemocnice vystaví uznání dluhu a pak se za účasti zákonných zástupců podepíše v pokladně zařízení písemná darovací smlouva. „ Radě kraje bude jednou měsíčně předkládán soupis obdarovaných osob tak, aby mohla příslušný finanční dar schválit,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Havel.

K pokrytí výdajů na úhradu poplatků kraj využije 30 milionů korun z fondu řízení likvidity. „Jde o peníze čerpané z rezervy a v žádném případě to neovlivní hospodaření kraje,“dodal náměstek. S jednotlivými zdravotnickými zařízeními, jichž se to týká, bude uzavřena smlouva o hrazení regulačních poplatků, která vymezí práva a povinnosti obou stran při naplnění  záměru. Zdravotnická zařízení budou muset například vždy upozornit občany na možnost poskytnutí daru kraje k úhradě regulačních poplatků, přehledně vyznačit místo a způsob uzavírání darovacích smluv a zdokumentovat veškeré náklady související se zabezpečením této činnosti. Kraj bude pravidelně zdravotnická zařízení odměňovat za realizaci úhrady poplatků a s tím související náklady na administrativní práce, softwarové vybavení a podobně.“Naším cílem pro nejbližší období ovšem nadále zůstává prosadit plošné zrušení poplatků legislativní cestou, což by znamenalo, že nebude potřeba použít celých 30 milionů vyčleněných pro rok 2009,“ uzavřel Josef Novotný.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.1.2009 0:00