Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Strategie sociálního začleňování v Karlovarském kraji

Strategie sociálního začleňování v Karlovarském kraji

Strategická vize Karlovarského kraje, která byla vyjádřena v Programu rozvoje kraje na roky 2021–2027, propojuje ekonomickou prosperitu regionu s prostorem pro kvalitní život v sociálně vstřícném prostředí. Společně s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nebo vzděláváním, pozitivním vnímáním regionu, patriotizmem a aktivní občanskou společností je nedílnou součástí sociálně vstřícného prostředí také široký soubor aktivit, které pomáhají rodinám nebo jednotlivcům ve složitých životních situacích. Zejména kombinace několika problémů – např. dlouhodobé nezaměstnanosti, špatného zdravotního stavu, dluhů, špatného bydlení nebo rizika jeho ztráty, chybějící opory v rodině – může vést k dlouhodobému vyloučení ze společnosti. Kumulace osob s těmito problémy do některých obcí nebo jejich částí (sociálně vyloučených lokalit) vede nejen k prohloubení těchto problémů, ale zhoršují také vnímání obcí a regionu jako celku.
 
Karlovarský kraj, odbory jeho úřadu a další krajské instituce, mnohé obce a jejich úřady, neziskové organizace, školy, zaměstnanci Úřadu práce, příslušníci státní i obecní policie a další aktéři si jsou těchto problémů vědomi a snaží se je svými aktivitami řešit, a to s finanční podporou státu a Evropských strukturálních a investičních fondů. I přes tyto aktivity však některé problémy dlouhodobě přetrvávají. Vedle zhoršené kvality života části obyvatel kraje s sebou tyto problémy nesou také nemalé finanční dopady pro stát, kraj i obce.
 
Smyslem této strategie je z krajské úrovně dále rozvíjet aktivity zaměřené na sociální začleňování a zavádět opatření směřující k systémovému uchopení snižování chudoby a jejího mezigeneračního přenosu v Karlovarském kraji. Klade si za cíl propojovat a podporovat jejich realizátory a spektrum těchto aktivit rozšířit o doposud neřešená nebo jen okrajově řešená témata. Zkušenosti aktérů v Karlovarském kraji poskytly cennou zpětnou vazbu jak k analýze aktuální situace v Karlovarském kraji, tak při formulaci a prioritizaci cílů a opatření v návrhové části dokumentu.
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Marta Břehovská
Datum aktualizace 20. 12. 2022 - 08:15