Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace

Krajské úřady na základě ustanovení § 81c písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pořizují podle údajů ze strategických hlukových map vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví vždy nejdéle do jednoho roku ode dne předání strategických hlukových map akční plány pro pozemní komunikace, dráhy, letiště a zdroje hluku podle písmene a) ve vlastnictví kraje na území aglomerace (§ 81a) ve správním obvodu kraje, jejichž součástí je vymezení a vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci, a akční plány pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním obvodu kraje, a to podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví; pro zpracování a aktualizaci akčního plánu platí obdobně § 81 odst. 3..
 
Krajský úřad Karlovarského kraje převzal dne 04.09. 2018 prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství od Ministerstva zdravotnictví zpracované strategické hlukové mapy. Od tohoto datumu musí být nejpozději do jednoho roku zpracovány akční plány, tj. 04.09.2019.
 
Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku. Opatření v rámci akčních plánů jsou na volném uvážení příslušných orgánů, ale měla by řešit zejména prioritní situace, které je možné zjistit podle překročení některé příslušné mezní hodnoty nebo podle dalších kritérií zvolených členskými státy, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou vymezeny strategickým hlukovým mapováním.
 
Dle § 6 vyhlášky č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování, krajský úřad, zpřístupňuje návrhy akčních plánů a již pořízené akční plány na svých internetových stránkách:
Návrh (3,18 MB, ) akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje
Vymezení (7,44 MB, ) kritických míst v okolí hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví Karlovarského kraje
 
 

Dne 23.2.2015 Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 164/02/15 schválila Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje

Akční plán (4,3 MB, ) protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje

 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Michaela Sušaninová
Datum aktualizace 18. 8. 2022 - 11:41