Domů Karlovarský kraj O kraji Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Zdravotnictví
Název projektu:

„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296
 
Výzva č. 36 - STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – SC 1.3
 
Odkaz na stránky IROP.
 
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu:                                                                                   
  •   složky integrovaného záchranného systému
  •   obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
  •   orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu
 
Projekt řešil zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově. Hlavní aktivitou projektu byla realizace stavebních úprav areálu výjezdové základny, která pracuje v režimu RZP (rychlá zdravotnická pomoc) a RLP (rychlá lékařská pomoc) v setkávacím systému RV (Randez-Vous) a zajišťuje nepřetržitý 24hodinový  provoz.
Hlavní budova byla zateplena na parametry podle platných předpisů o ochraně energií. V rámci zateplení objektu byly vyměněny výplně otvorů a plochy fasády z tzv. skleněné tvárnice, luxfery a byla řešena zemní vlhkost. Ve  3.NP byly vyměněny výplně dveřních otvorů, podlahové krytiny, rozvedeny nové sítě elektrického a datového vedení. Garáže zásahových vozidel ZZS byly zatepleny a zasanovány proti vzlínající vlhkosti. Vjezd do garáží byl rozšířen na požadovaných 4,7m. Součástí realizace byla nová posuvná brána s el. pohonem a s bezpečnostními prvky. V areálu byla vybudována nová zpevněná manipulační plocha a nový sjezd na přilehlou komunikaci.
V rámci projektu byla provedena demolice a odstranění objektu bývalé mateřské školy, jež měla narušenou statiku. Na místě vznikla zpevněná plocha.
 
Realizace výstavby: 09/2019 - 12/2020
  
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
 
Celkové způsobilé výdaje projektu:      18 995 692 Kč
 
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
  •   85% Evropský fond pro regionální rozvoj                16 146 338 Kč
  •   5%   státní rozpočet ČR                                                949 785 Kč
  •  10% podíl Karlovarského kraje                                   1 899 569 Kč
 
Indikátory projektu:
  •   počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS – 1 objekt
               
 
Za stránku zodpovídá Aleš Bedlík
Datum aktualizace