Domů Karlovarský kraj O kraji Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře

Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování

Logo2.pngvlajka_EU.jpglogoKK.jpg
 

Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 113/02/15 ze dne 9. 2. 2015 schválila předběžný záměr přípravy včetně předfinancování projektu Cyklostezky Ohře V, úsek Cheb, hráz Skalky - státní hranice u Schirndingu. Následně odbor regionálního rozvoje nechal zpracovat technickou studii, která analyzovala stávající stav, navrhla úpravy v nevyhovujících úsecích k zajištění bezpečnosti cyklistů na této mezinárodní a dálkové trase, prověřila majetkové vztahy, odhadla náklady ve vztahu k navrženým úpravám a stanovila odhad celkových nákladů projektu.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 456/12/15 ze dne 3. 12. 2015 schválilo partnerství Karlovarského kraje v projektu, schválilo finanční krytí - závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu ve výši max. 20 000 000 Kč, z toho spolufinancování projektu ve výši max. 2 000 000 Kč, tzn. 10 % uznatelných nákladů projektu. Hejtman Karlovarského kraje byl pověřen podpisem žádosti o dotaci, „Partnerské dohody“ a dalších relevantních dokumentů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.
 
Od začátku roku 2016 následovala jednání s partnery projektu, kterými jsou město Cheb, obec Pomezí nad Ohří a německý Landkreis Wunsiedel - leadpartner, při kterých si odbor regionálního rozvoje vyměňoval informace související s projektem a zároveň ověřoval podmínky programu. Na německé straně je celkem 8 projektových partnerů a 2 asociovaní partneři projektu.
 
Projekt je na českém území rozčlěnen do tří úseků:
-           úsek I. Pomezí nad Ohří,
-           úsek II. Pomezí nad Ohří – Cheb, Sídliště Skalka,
-           úsek III. Cheb, Sídliště Skalka – Cheb, Americká ul.,
a uskutečnění marketingových aktivit po celé délce Cyklostezky Ohře na území Karlovarského kraje.
 
Po vzájemných konzultacích dále došlo k následujícímu rozdělení partnerských rolí v projektu:
Landkreis Wunsiedel – leadpartner, zajistí realizaci projektu na německé straně,
Karlovarský kraj – partner projektu s rozpočtem - zajišťující marketingové aktivity,
Město Cheb – partner projektu s rozpočtem - zajišťující dokumentaci a jediný stavebník úseku II. a III.,
Obec Pomezí nad Ohří. – partner projektu s rozpočtem – zajišťující dokumentaci a stavebník úseku I.
 
Přesné vymezení stavu je řešeno smlouvami:
- Smlouva o spolupráci Karlovarského kraje, města Cheb a obce Pomezí nad Ohří na přípravě a realizaci projektu "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře" v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020,
 
- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci úseku II. - Pomezí nad Ohří - Cheb, Sídliště Skalka v rámci projektu "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře" předkládaného do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.
 
Finanční rozpočet, který je přílohou Smlouvy o spolupráci:
 
Úsek             Partner                Bez DPH                21 % DPH      včetně DPH     Subjekt              
I.                  Pomezí nad Ohří       24 248                        5 092             29 340         Pomezí nad Ohří
II. + III.        Karlovarský kraj       13 843                          2 907             16 750         Karlovarský kraj
II. + III         Cheb                           4 189                           880                 5 068          Cheb
I. + II. + III:  celkem partneři        42 279                         8 879              51 158        česká strana  
 
Stručné shrnutí:
 
úsek I - obec Pomezí nad Ohří zajistí zpracování projektové dokumentace úseku I., zpracování žádosti za úsek I., realizaci úseku I. a splnění podmínek udržitenosti.
 
Úseky II. a III. - zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a následné další stupně bude zajišťovat město Cheb. Město Cheb zajistí jednání s vlastníky dotčených pozemků a uzavře s nimi písemné smlouvy zakládající právní důvod užívání dotčených pozemků (nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, případně kupní smlouvy apod.). Po ukončení projektu vyzve město Cheb Karlovarský kraj k zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání těch pozemků, které budou zastavěny v rámci II. úseku projektu. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu, nejpozději do 6 měsíců po uplynutí doby, převezme Karlovarský kraj bezúplatně výstupy II. úseku projektu do svého majetku. Město Cheb bude jediným stavebníkem úseků II. a III..
 
Karlovarský kraj poskytne městu Cheb finanční příspěvek na financování II. úseku, zajistí zpracování žádosti na marketingové aktivity, realizaci marketingových aktivit a splnění podmínek udržitelnosti.
 
Dne 26. 8. 2016 byla nahrána žádost včetně příloh do elektronického systému aplikace.
 
V případě schválení žádosti je plánováno zahájení výstavby cyklostezky na české a německé straně v měsíci březnu 2017.
Marketingová kampaň bude probíhat jak na české straně, tak i na německé straně od měsíce března 2019, ukončení marketingové kampaně je plánováno na 29. 2. 2020.

 
​Monitorovací výbor neschválil k financování projekt "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře", v rámci přeshraničního programu Cíl EÚS 2014 - 2020, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti projektu na německé straně, nebyla poskytnuta možnost projekt přepracovat a žádost o dotaci byla Monitorovacím výborem zamítnuta. 
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Martin Biša
Datum aktualizace