Domů Karlovarský kraj O kraji Smart Akcelerátor 2.0

Smart Akcelerátor 2.0

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
Smart Akcelerátor 2.0
 
Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
smart.jpg


Smart Akcelerátor představuje nástroj na rozvoj krajských inovačních systémů, který podpoří realizaci RIS3 KVK, a především budování a posilování příslušné institucionální kapacity (činnosti krajských manažerů, podnikatelských/inovačních platforem, generování vhodných typů pro inovačních schémat a projektů). Cílem projektu je přispět k rozvoji inovačního prostředí v Karlovarském kraji, který patří v této oblasti mezi kraje nejméně rozvinuté. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vyhledávání nových příležitostí pro inovace ve firmách i veřejném sektoru, posílení a rozvoj spolupráce veřejného, akademického a soukromého sektoru s cílem zvýšit hospodářský růst a konkurenceschopnost Karlovarského kraje založené na využívání znalostí a na inovacích. Realizace 1. kola projektu probíhala v letech 2016-2019. Od srpna roku 2019 probíhá realizace navazujícího projektu Smart Akcelerátor 2.0, která potrvá do konce roku 2022. Nedílnou součástí je zvyšování povědomí místních firem a podnikatelů o roli a významu inovací, výzkumu a vývoji pro růst a konkurenceschopnost firem, motivace místních podnikatelů k zavádění inovací technické i netechnické povahy. V oblasti lidských zdrojů je podpora zaměřena na zlepšení dostupnosti a kvalifikace pracovní síly pro firmy, které vykazují inovační aktivity a potýkají se s problémy při jejím zajišťování.

 
Příjemce dotace: Karlovarský kraj
Partner projektu: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace www.karp-kv.cz
 
Klíčové aktivity projektu: Řízení projektu, Základní tým, Vzdělávání a rozvoj kompetencí, Mapování a analýzy, Asistence, Pilotní Ověření, Marketingová a komunikační strategie kraje
 
Harmonogram projektu:
Datum zahájení fyzické realizace:                                                                 01.08.2019
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace:                                       31.12.2022
 
Cílové skupiny projektu:
•           pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
•           pracovníci výzkumných organizací a VŠ
•           pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
 
Projekt Smart Akcelerátor 2.0. je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "OP VVV"). Míra spolufinancování projektu EU 85 %, Karlovarský kraj 15 %.
 
Rozpočet schválené projektu:
Celkové zdroje                                          44 265 971,20 Kč
Celkové způsobilé výdaje                         44 265 971,20 Kč
Příspěvek EU (85 %)                                  37 626 075,52 Kč
Vlastní zdroje financování (15 %)              6  639 895,68 Kč
 
Podrobnější informace na:  www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator
Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Gabriela Donovová, DiS.
Datum aktualizace