Domů Karlovarský kraj O kraji Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje

Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Mapové služby, GIS, IT

Základní informace o projektu

Registrační číslo projektu:   CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188
Operační program:   Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Vysokorychlostní internet III. výzva:   Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů
Prioritní osa operačního programu:   PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“
Specifický cíl operačního programu:  4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
Žadatel (příjemce podpory):    Karlovarský kraj
Řízení a administrace projektu:   Odbor řízení projektů KÚKK
Projekt je ve fázi „realizace“
Datum ukončení realizace projektu:   30. 9. 2023
 
Cílová skupina projektu
Všichni uživatelé DTM
 
Popis projektu
Digitální technická mapa kraje bude zdrojem informací, které budou sloužit zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Dle Vyhlášky o vedení digitální technické mapy č. 393/2020 Sb. bude mít DTM rozděleny údaje v ní obsažené na veřejné a neveřejné. Neveřejná část bude technologickými a procesně – právními prostředky zajištěna proti neoprávněnému přístupu a využívání.
Účelem Digitální technické mapy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území ČR. Pro zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho místa. Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení.
Cílem je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury; zapracovávání dat do datového skladu DTM kraje; konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje, vše v přímé spolupráci s jednotlivými obcemi kraje; Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM kraje.
 
Financování projektu
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:   201 456 500 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:                    
  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj   171 238 025 Kč
  • 15 % podíl Karlovarského kraje   30 218 475 Kč
Indikátory projektu
  • Počet pořízených map 

Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 14. 1. 2024 - 19:49