Domů Karlovarský kraj O kraji Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
 Název projektu:
„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993
 
25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1 
Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
Prioritní osa 06.3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
Investiční priorita 6.3.33: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 
 
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu:                                                                                   
-    obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
-    podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány státní správy a samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace
-    vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví
 
Krajská knihovna Karlovy Vary dlouhodobě uchovává a zpřístupňuje významnou část kulturního dědictví v psané, tištěné i digitální podobě. Projekt si kladl za cíl zefektivnit správu, půjčování, uložení dokumentů, zpřístupnit a využívat knihovní fondy a zajistit ochranu stávajícího fondu knihovny. V rámci projektu byl vybudován nový objekt depozitáře, bylo pořízeno jeho vybavení, včetně IT techniky a byl zefektivněn systém ukládání a uchovávání knihovních fondů. Projekt též počítal s vybudováním badatelny a dílny pro rekonstrukci knih a prostoru pro digitalizaci knihovního fondu (především historický fond a balneologický fond) s cílem zajistit dlouhodobé uchování těchto vzácných dokumentů.
 
Realizace výstavby: 05/2019 - 12/2021
 
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
 
Celkové způsobilé výdaje projektu:      116 604 673,00 Kč
 
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
-  85% Evropský fond pro regionální rozvoj                   99 113 972,05 Kč
-    5% státní rozpočet ČR                                                5 830 233,65 Kč
-  10% podíl Karlovarského kraje                                   11 660 467,30 Kč
 
Indikátory projektu:
-    počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 1 fond
-    podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 100%
 
                  
Za stránku zodpovídá Aleš Bedlík
Datum aktualizace