Domů Karlovarský kraj O kraji RE:START v Karlovarském kraji II.

RE:START v Karlovarském kraji II.

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
jik.png


Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.

 
Základní informace o projektu
Program: Operační program Technická pomoc 2014-2020
Prioritní osa: 08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
Délka projektu: 01.01.2021 - 31.12.2022
Rozpočet projektu: 10.082.914 Kč
Řízení a administrace projektu: Odbor řízení projektů KÚKK
Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261
 
Hlavní cíle projektu
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro administrativní, organizační a odborné zajištění činnosti RSK Karlovarského kraje a jejich pracovních skupin, zajištění podmínek pro aktualizaci Regionálního akčního plánu KVK, mapování absorpční kapacity Karlovarského kraje a definování potřeb Karlovarského kraje a regionálních aktérů na jeho území ve vztahu k územní dimenzi a k prostředkům ESIF, JTF a národním zdrojům, realizaci iniciativy Uhelné regiony v transformaci RE:START, a dále zajištění fungování Sekretariátu RSK Karlovarského kraje jako výkonného zázemí RSK a jejích pracovních skupin po stránce personální i materiální.
 
Cílová skupina
Pracovníci sekretariátu RSK
 
Hlavní aktivity projektu
Tvorba Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje, mapování absorpční kapacity regionu a definování potřeb pro zacílení prostředků ESIF, pro zajištění odborných pracovních skupin RSK a odborných konferencí a seminářů, pro zajištění provozu a úprav webových stránek pro zveřejňování informací a podkladů ve vztahu k RSK a pracovních skupin RSK, při realizaci iniciativy Uhelné regiony v transformaci.
Organizační zajištění jednání RSK a pracovních skupin RSK.
Zajištění prostor a občerstvení, příprava písemných podkladů včetně pozvánek, programu a zápisů z jednání, distribuce podkladů, pozvánek, programu a zápisů, zveřejnění výstupů z jednání RSK a pracovních skupin RSK.
A mnoho dalších aktivit.
 
 
Více informací o projektu RE:START naleznete na webových stránkách: https://restartregionu.cz/
Další informace o projektu naleznete na webových stránkách:  https://www.rskkvk.cz/
Za stránku zodpovídá Ing. Petra Lorenzová
Datum aktualizace