Domů Karlovarský kraj O kraji Predikce trhu práce (Kompas)

Predikce trhu práce (Kompas)

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
 
PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS)
 
Projekt Predikce trhu práce (Kompas) je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost pod reg.č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15.122/0006097 a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Karlovarský kraj je partnerem projektu jako reprezentant krajské platformy a projekt realizuje ve spolupráci s Krajskou agenturou rozvoje podnikání, která je nositelem Paktu zaměstnanosti a s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje. Dalšími partnery projektu jsou zástupci zbývajících 13 krajů ČR (kraje, hospodářské komory, nositelé paktů zaměstnanosti apod.) 
a centrální partneři (VÚPSV, v.v.i., NVF, o.p.s.).
 
DOBA REALIZACE
Zahájení: 1. 1. 2017
Ukončení: 31. 12. 2020
 
CÍLE
Projekt má tři hlavní cíle:
I. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
II. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce
III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV
 
V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin - jak zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např.samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny 
a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.
 
ROZPOČET KRAJSKÉ PLATFORMY
Celkem: Kč 8.881.133,80 (z toho ESF: 7.317.077,32 Kč a státní rozpočet ČR: 1.564.054,48 Kč)
 
KLÍČOVÉ AKTIVITY
KA 1Vyhodnocení stávající situace v předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR
KA 2 Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce
KA 3 Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní úrovni včetně metodiky
KA 4 Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)
KA 5 Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně
KA 6 Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj)
KA 7 Regionální monitoring trhu práce
KA 8 Vytvoření regionálních struktur
KA 9 Verifikace modely dosažených výstupů na regionální a národní úrovni
KA 10 KOMPAS trhu práce
KA 11 Vytvoření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce
KA 12 Řízení a odborné vedení
KA 13 Evaluace
Za stránku zodpovídá Ing. Kateřina Abrahamová
Datum aktualizace 16. 5. 2023 - 08:08