Domů Karlovarský kraj O kraji Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II

Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Životní prostředí
Název projektu: „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II“ 
 
Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005152
 
Výzva č. 67 – Výzva pro kraje č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 podporovaných z Fondu soudržnosti – SC 2.1
 
Odkaz na stránky Kotlíkové dotace.
 
Prioritní osa: 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 
Žadatel (příjemce podpory): Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu: Fyzické osoby
 
Jedná se o individuální projekt v OP ŽP, který je zaměřen na poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech. 
 
Projekt je ve fázi realizace.
 
Předpokládané zahájení projektu: 28.08.2017
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.12.2019
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 67 200 000 Kč
 
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 100% Prostředky EU - 67 200 000 Kč
 
Indikátory projektu: Počet realizovaných výměn 700
Za stránku zodpovídá Ondřej Hruška
Datum aktualizace 30. 8. 2019 - 11:28