Domů Karlovarský kraj O kraji Podpora vybraných služeb sociální prevence III

Podpora vybraných služeb sociální prevence III

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Sociální oblast
Financovano EU logo

 

Základní informace o projektu
Financování: Operační program Zaměstnanost plus, priorita 2 Sociální začleňování
Délka projektu: 4 roky (1. 1. 2023 - 31. 12. 2026)
Doba podpory sociálních služeb: 01/2023 – 12/2026
Celkový rozpočet projektu: 204 326 168,16 Kč
Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK
Řízení a administrace projektu:  Odbor řízení projektů KÚKK
Předmět projektu:
Předmětem projektu je zajištění dostupnosti, kontinuity a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb v Karlovarském kraji v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021-2023. Projekt řeší po dobu 48 měsíců podporu potřebných sociálních služeb v síti z pohledu efektivity a účelnosti, tj. dopadu poskytování služeb na cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. 
Podpora z Operačního programu Zaměstnanost plus slouží k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností definovaných zákonem o sociálních službách. Podporované sociální služby jsou financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím č. 2012/21/EU.
Hlavní cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením a osoby ohrožené násilím na celém území Karlovarského kraje. Za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce dojde k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Finanční podporou (víceleté financování) těchto vybraných sociálních služeb se přispěje k dostupnosti, udržitelnosti a rozvoji potřebné sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje.
Cílové skupiny:
Osoby ohrožené domácím násilím
Osoby se zdravotním postižením
Aktivity projektu:
Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb:
Intervenční centra
Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
 
Výše uvedené druhy sociálních služeb jsou na území Karlovarského kraje zajišťovány 8 poskytovateli sociálních služeb.
 
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace