Domů Karlovarský kraj O kraji Podpora vybraných služeb sociální prevence

Podpora vybraných služeb sociální prevence

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Sociální oblast
Bližší informace o projektu, realizaci jednotlivých aktivit, aktualitách a plánovaných akcích naleznete na webových stránkách věnovaným projektům Karlovarského kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb.

Základní informace o projektu

Financování:  OPZ, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Délka projektu: 38 měsíců (1.11.2016 - 31.12.2019)
Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK
Řízení a administrace projektu: Odbor řízení projektů KÚKK 

Individuální projekt byl úspěšně ukončen ke dni 31. 12. 2019.

 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby),
kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými
potřebami na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím zajištění poskytování vybraných druhů
sociálních služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením, osoby s
duševním onemocněním, osoby bez přístřeší a ostatní níže uvedené cílové skupiny na celém území
Karlovarského kraje za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto
osob na trhu práce.
 
Finanční podporou (víceleté financování) těchto vybraných sociálních služeb se přispěje k dostupnosti
a rozvoji potřebné sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje.
 
Dalším cílem projektu je prověření metody hodnocení práce sociální služby s uživateli na základě
zjištění a vyhodnocení potřeb uživatele služby prostřednictvím Regionálních karet vybraných druhů
sociálních služeb. Regionální karty jsou nástrojem ke sledování dopadu sociální služby na uživatele
(prokázání efektivity služby) a jeho posunu v kompetencích, které získá na základě působení a
podpory sociální služby.
 

Cílové skupiny:

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nebo po výkonu trestu
 

Hlavní aktivity projektu:

KA1 - Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb:
1. Azylové domy pro jednotlivce
2. Azylové domy pro rodiče s dětmi
3. Domy na půl cesty
4. Intervenční centra
5. Nízkoprahová denní centra
6. Podpora samostatného bydlení - pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a osoby s
duševním onemocněním
7. Sociálně terapeutické dílny - pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a osoby s duševním
onemocněním
8. Sociální rehabilitace (ambulantní a terénní) - pro cílové skupiny osoby s mentálním postižením a
osoby s duševním onemocněním.
 
KA2 - Evaluace
Aktivita řeší monitoring poskytovatelů sociálních služeb za účelem zjišťování efektivity poskytování
sociálních služeb v projektu.
 

​​

Za stránku zodpovídá Aleš Bedlík
Datum aktualizace