Domů Karlovarský kraj O kraji Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji

Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
 Logolink pro projekt OPTP 2019-2020
 
Základní informace o projektu
Program: Operační program Technická pomoc
Prioritní osa: 08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
Délka projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020
Rozpočet projektu: 10.661.860 Kč
Řízení a administrace projektu: Odbor řízení projektů KÚKK
Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196
 
Hlavní cíle projektu
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro administrativní, organizační a odborné zajištění činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen RSK) a jejích pracovních skupin, zajištění podmínek pro aktualizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje, mapování absorpční kapacity Karlovarského kraje a definování potřeb kraje a regionálních aktérů na jeho území ve vztahu k územní dimenzi a k prostředkům ESIF a národním zdrojům, realizaci iniciativy Uhelné regiony v transformaci, a dále zajištění fungování Sekretariátu RSK Karlovarského kraje jako výkonného zázemí RSK a jejích pracovních skupin po stránce personální i materiální.
 
Cílová skupina
Pracovníci sekretariátu RSK a členové RSK.
 
Hlavní aktivity projektu
Zajištění expertních služeb pro přípravu podkladů pro každoroční aktualizaci Regionálního akčního
plánu Karlovarského kraje, mapování absorpční kapacity regionu a definování potřeb pro zacílení
prostředků ESIF, pro zajištění odborných pracovních skupin RSK a odborných konferencí a seminářů, pro zajištění provozu a úprav webových stránek pro zveřejňování informací a podkladů ve vztahu k RSK a pracovních skupin RSK, při realizaci iniciativy Uhelné regiony v transformaci.
Organizační zajištění jednání RSK a pracovních skupin RSK.
Zajištění prostor a občerstvení, příprava písemných podkladů včetně pozvánek, programu a zápisů z jednání, distribuce podkladů, pozvánek, programu a zápisů, zveřejnění výstupů z jednání RSK a pracovních skupin RSK.
Organizace 1 tematicky zaměřené konference ve vztahu k tématům řešeným RSK.
Grafické zpracování a tisk vybraných podkladů ve vztahu k činnosti RSK.
 
Více informací o projektu RE:START naleznete na webových stránkách: https://restartregionu.cz/
Další informace o projektu naleznete na webových stránkách:  https://www.rskkvk.cz/
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace