Domů Karlovarský kraj O kraji Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Zdravotnictví

Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708 

Výzva č. 27 – Vzdělávací a výcviková střediska IZS – SC 1.3 

Odkaz na stránky IROP

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Žadatel (příjemce podpory): Karlovarský kraj 

Cílová skupina projektu: 

 • složky integrovaného záchranného systému 
 • obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu 
 • orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu 
 • Cílem projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje je v pořízení technologií, simulačních technologií, technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, včetně výukového softwaru a výcvikových a vzdělávacích pomůcek za účelem dosažení rozvoje dovedností, odborných znalostí a zvýšení úrovně součinnosti základních složek IZS při řešení rizik vzniklých mimořádnými událostmi vyvolanými změnou klimatu a rizik havárií ropných látek. Výsledkem projektu bude pořízení prostředků a zařízení pro provedení moderního výcviku simulačními a praktickými metodami a zvýšení kapacity vzdělávacích a výukových prostor za účelem zkvalitnění odborné přípravy cílových skupin a možnosti adekvátní a koordinované reakce na mimořádné události vzniklé v souvislosti se změnami klimatu. 
 • Projekt je ve fázi udržitelnosti. 
  Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.12.2018 
  Datum finančního ukončení projektu: 17.2.2020 
  Udržitelnost projektu: 5 let od finančního ukončení projektu ze strany řídícího orgánu IROP 

  Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 

  Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 5 774 750,00 Kč 
  Celkové skutečné výdaje projektu: 5 649 282,00 Kč
  Celkové skutečné výdaje projektu po finanční opravě: 5 439 587,60 Kč
   Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

 • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj 4 623 649,46 Kč
 • 5% státní rozpočet ČR 271 979,38 Kč
 • 10% podíl Karlovarského kraje 543 958,76 Kč 


  Indikátory projektu: 
 • počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS – 2 objekty 
 • připravenost složek IZS – 4 192 osob 

 

Webové stránky – Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje:

Datum aktualizace 12. 10. 2018 - 09:09