Domů Karlovarský kraj O kraji Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch

Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Životní prostředí
Název projektu: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch“
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/12.17283
 
Výzva č. 42: prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
 
Oblast podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity
 
Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj
 
Cíl projektu: Cílem projektu bylo zachování a podpora cenných stanovišť, definovaných soustavou Natura 2000 a podpora opatření za účelem stabilizace přírodních podmínek v Evropsky významné lokalitě (EVL) Tisovec a EVL Šibeniční vrch na celkové ploše 5,8 ha. Základní náplní bylo kácení a plošná likvidace nežádoucích porostů, dále příprava pozemků a opatření na podporu biodiverzity, tj. budování pozemních úkrytů pro živočichy a péči o vybrané jedince stromů. 
 
Projekt je ve fázi „udržitelnosti“, která je stanovena na dobu 10 let, tj. do 1. 10. 2025.
 
Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2014
 
Ukončení realizace projektu: 1. 10. 2015
 
Celkové náklady na projekt činily: 1 003 844, 87 Kč
 
Projekt byl financován z Fondu soudržnosti (ve výši 85 %), Státního fondu životního prostředí ČR (ve výši 5 %) a rozpočtu Karlovarského kraje (ve výši 10 %).
 
Průběh realizace:
Na základě výsledku veřejné zakázky na služby došlo dne 10. 6. 2014 k podpisu smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo bylo: kácení dřevin, mýcení křovin, ruční trhání invazivních semenáčů bříz, péče o vybrané jedince stromů, úkryty z organického materiálu, rovnané dřevo. V rámci projektu byla zpracována odborná studie hmyzu suťových vřesovišť. Dne 30. 7. 2014 byly předány plochy pro realizaci dodavateli. Dne 1. 10. 2015 bylo dílo převzato bez vad a nedodělků.
Projekt byl úspěšně vyúčtován a realizován v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace.
V současné době probíhá doba udržitelnosti stanovená na 10 let, tj. do 1. 10. 2025. Předmětem udržitelnosti je likvidace náletových dřevin a ruční trhání semenáčků a budování úkrytů pro drobné živočichy.
Za stránku zodpovídá Ondřej Hruška
Datum aktualizace 30. 8. 2019 - 10:32