Domů Karlovarský kraj O kraji Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 1

Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 1

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Životní prostředí
Název projektu: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 1“
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/13.17581
 
Výzva č. 42: prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
 
Oblast podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity
 
Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj
 
Cíl projektu: Cílem projektu bylo zachování a podpora cenných stanovišť, definovaných soustavou Natura 2000 a podpora biotopu užovky stromové v Evropsky významné lokalitě Doupovské hory na celkové ploše 34 ha v katastrálním území Boč a Stráž nad Ohří.
 
Projekt je ve fázi „udržitelnosti“, která je stanovena na dobu 10 let, tj. do 29. 10. 2025.
 
Zahájení realizace projektu: 7. 6. 2014
 
Ukončení realizace projektu: 29. 10. 2015
 
Celkové náklady na projekt činily: 1 990 485,42 Kč
 
Projekt byl financován z Fondu soudržnosti (ve výši 85 %), Státního fondu životního prostředí ČR (ve výši 5 %) a rozpočtu Karlovarského kraje (ve výši 10 %).
 
Průběh realizace:
Na základě výsledku veřejné zakázky na služby došlo dne 7. 6. 2014 k podpisu smlouvy o dílo. Předmětem plnění veřejné zakázky byla jednorázová sanační opatření v evropsky významné lokalitě Doupovské hory. Předmětem prací bylo sekání, kácení a výsadba na celkové ploše 34 ha. V rámci realizace akce byla provedena příprava pozemků a opatření k pastevnímu managementu, arboristická ošetření stromů, výsadby stromů včetně následné péče a dále vybudování pozemních úkrytů pro živočichy – budky, deponie, kamenné zídky, rovnané dřevo a líhniště. Dále byly zpracovány studie vyhodnocující účinnost jednotlivých opatření. Dílo bylo převzato bez vad a nedodělků.
Projekt byl úspěšně vyúčtován a realizován v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace.
V současné době probíhá doba udržitelnosti stanovená na 10 let, tj. do 29. 10. 2025. Předmětem udržitelnosti jsou práce zabezpečující péči o výsadbu, výchovný řez, roubování na podnož zapěstovanou na stanovišti, zálivka, odstranění nežádoucí vegetace ze závlahových míst, seč a úklid biomasy na deponie.
Za stránku zodpovídá Ondřej Hruška
Datum aktualizace