Domů Karlovarský kraj O kraji Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu

Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Životní prostředí

Základní informace o projektu
Program: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 05.5 Energetické úspory
Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199
Délka projektu: 06/2020 – 04/2021
Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj
 
Hlavní cíle projektu  
Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu. Úpravy byly provedeny prostřednictvím zateplení střešního a obvodového pláště budovy a výměny otvorových výplní.
  
Cílová skupina  
Cílovou skupinou byl objekt Domova pro seniory Spáleniště v Chebu, na kterém byly realizovány energetické opatření za účelem snížení energetické náročnosti.
 
Hlavní aktivity projektu
Hlavní aktivitou projektu byly stavební úpravy areálu Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu. V souladu s energetickým auditem byla budova zateplena na parametry podle platných předpisů o ochraně energií. Zateplena byla střecha a obvodové stěny budovy a byly vyměněny nevhodné otvorové výplně.
Jednalo se o dvě spojené budovy, první část ubytovací pro klienty Domova a druhá část hospodářská budova s garážovými vraty. Došlo k zateplení všech venkovních stěn a výměny střechy na celém objektu Domova, včetně nového hromosvodu, svodů, okapů atd., tj. ubytovací a hospodářská část. Výměna oken proběhla pouze v hospodářské budově, neboť v ubytovací části objektu Domova již byla nová plastová okna a nové plastové vstupní dveře. Dále proběhla výměna vedlejších vstupních dveří do zahrady, stavební úprava a výměna vrat, včetně garážových.
Dále byly realizovány vedlejší aktivity projektu - pořízení projektové dokumentace, výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, vyhotovení energetického posudku a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Financování projektu 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      14 808 639,02 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:
  • 35% Fond soudržnosti                                          5 180 906,15 Kč
  • 65% Karlovarský kraj                                            9 627 732,87 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 19. 5. 2020 - 10:12