Domů Karlovarský kraj O kraji Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb

Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
Cyklostezka logo

Základní informace o projektu:

  • Výzva č. 35: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
  • Financování: Integrovaný regionální operační program
  • Realizace projektu: 01/2024–09/2027
  • Plánované výdaje projektu: 70 000 000 Kč
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003920

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba cyklostezky vedoucí z Chebu z ulice Americká, kde se kříží s ulicí Družstevní až na začátek obce Pomezí nad Ohří v délce cca 4,493 km, která propojí již hotové části páteřní cyklostezky Karlovarského kraje, které jsou postupně budovány od hranic Spolkové republiky Německo až ke hranicím Ústeckého kraje.

Plánovaná výstavba začíná v Chebu na konci Americké ulice (původní silnice na Myslivnu). Území pro výstavbu cyklostezky je dáno stávající silnicí II/606, která je vedena v nezastavěném území až na začátek obce Pomezí nad Ohří. V obci Podhoří silnici lemuje zahrádkářská kolonie, která je napojena několika účelovými komunikacemi. Dále cyklostezka pokračuje mimo zastavěné území na obec Tůně. V obci Tůně je na silnici II/606 připojena městská komunikace do obytné lokality u přehrady (nově vzniklá zástavba rodinných domů). Dále pak jsou připojeny dvě účelové komunikace.  Z pravé strany sjezdy k rodinným domům, zahrádkám a chatám, dále pak k přehradě. Z levé strany je připojena obytná zóna obce Tůně. Řešené území končí v křižovatce silnic II/606 a III/21412 před obcí Pomezí nad Ohří.

Realizace nové komunikace pro cyklisty přinese pozitivní dopad na zlepšení cyklistické infrastruktury, a tím přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Výstavbou bude podpořena aktivní mobilita a infrastruktura pro rozvoj cyklistické dopravy.

Celková výše dotace: 60 000 000 Kč

Za stránku zodpovídá Karolína Macháčková
Datum aktualizace