CLARA II

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
Cil3.jpgEU.jpglogo_cil_3.gif


 

CLARA II 
 

Popis projektu:

Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA@eu v letech 2004-2006[1]. V rámci projektu CLARA@EU byly vytvořeny kontakty a nastavena spolupráce Karlovarského kraje se sousedními pohraničními kraji na saské (dnes Vládní kraj Sasko) a bavorské straně (Vláda Horní Franky). Vzhledem k tomu, že v té době aktuální přeshraniční dotační programy -neumožnily vytvořit obdobný trilaterální projekt (Sasko, Bavorsko, Karlovarský kraj), bylo možné pokračovat v nastavené spolupráci v rámci přeshraničního projektu pouze za předpokladu, že budou vytvořeny dva obdobné projekty na:
a) česko-saské hranici (projekt „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“)
b) česko-bavorské hranici (projekt „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“);
 
Cílem projektu bylo zintenzivnění a další prohlubování vzájemných vztahů a budování komplexnější sítě partnerů na obou stranách hranice. Jednalo se o průřezový přístup k tématům veřejné správy, tj. k tématům, která mají bezprostřední vliv na život občanů. Na základě výsledků a zkušeností z projektu Clara@eu došlo projektem Clara II k upevnění přeshraničních kooperačních struktur a byly řešeny aktuální problémy společného přeshraničního regionu s cílem přispět k jeho trvale udržitelnému a vzájemně koordinovanému rozvoji. Za tímto účelem byla realizována setkání koordinátorů, odborné i veřejně přístupné konference a workshopy k jednotlivým dílčím tématům. Pomocí společných akcí byly připraveny podklady a vypracovány společné strategie na tato hlavní témata:
 
- civilní obrana a řízení rizik
- cestovní ruch a lázeňství
- životní prostředí
- moderní veřejná správa
- regionální rozvoj a územní plánování
- lidské zdroje a vzdělávání
- doprava
 
Projekt CLARA2 byl realizován v Sasku, Bavorsku a Karlovarském kraji více než 3 roky. Jednalo se o projekt neinvestiční a jeho záměrem bylo zejména setkávání, výměna zkušeností a podpora hlubší spolupráce. Za celé období přípravy i realizace se toto zjevně podařilo. Byly navázány nové kontakty a nalezena nová témata, která je třeba do budoucna rozvíjet.
Je zřejmé, že spolupráce mezi všemi třemi územími bude pokračovat ve všech oblastech rozvoje. Bude se jednat pravděpodobně o aktivity „měkkého“ charakteru, jako doposud- tedy výměna zkušeností a realizace konkrétních projektů. Zároveň bude ale kladen důraz i na rozvoj všech oblastí ve smyslu podpory nových druhů informačních technologií a komunikace. Toto je zřejmé například ze závěrů jednání oblasti civilní obrany, dále oblasti moderní veřejné správy a dalších.
Cíle projektu tedy byly úspěšně splněny a již nyní je velmi pravděpodobné, že se v příštích letech potkáme s projektem CLARA 3, který, jak doufáme, bude stejně úspěšný a přínosný jako CLARA2.
Cil3.jpg

"Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu"

Ko-financování z EU:
Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Leadpartner:
Karlovarský kraj

Partneři projektu:

 1) Landesdirektion Sachsen
  2) Landratsamt Vogtlandkreis
  3) Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s.
  4) Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen e.V.

Náklady projektu:

celkem: 4.700.000,- Kč

z toho: státní rozpočet ČR:       235.000,- Kč     (5%)
              Karlovarský kraj:           470.000,- Kč     (10%)
              financování z ERDF:   3.995.000,- Kč   (85%)

Stav projektu:

žádost byla podána dne: 07.04. 2010

termín  zahájení projektu: 01.11. 2010
termín ukončení projektu: 30.09. 2013

Veškeré informace naleznete také na webových stránkách projektu: www.clara2.eu

 
logo_cil_3.gif

"Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu"

Ko-financování z EU:
Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Leadpartner:
Karlovarský kraj

Partneři projektu:
1) Regierung von Oberfranken
2) Stadt Bayreuth
3) Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen e.V.
4) Město Karlovy Vary
Náklady projektu:
 
celkem: 4.700.000,- Kč
 

z toho: státní rozpočet ČR:         235.000,- Kč     (5%)
              Karlovarský kraj:            470.000,- Kč     (10%)
               financování z ERDF:   3.995.000,- Kč (85%)

Stav projektu:
žádost byla podána dne: 09.03. 2010
datum zahájení projektu: 01.11. 2010
datum ukončení projektu: 30.09. 2013
 
 

Veškeré informace naleznete také na webových stránkách projektu: www.clara2.eu

Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Gabriela Donovová, DiS.
Datum aktualizace