Domů Dotace SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE

SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Oblast Regionální rozvoj
Kontaktní osoba Ing. Kamila Krupičková
Kontaktní telefon + 420 608 982 920
Kontaktní e-mail kamila.krupickova@karp-kv.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
VOUCHERY-LOGO

DOTAČNÍ PROGRAM „SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE“

 
v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0. registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16.12.2019
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 273/03/20 ze dne 16.03.2020
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je průběžná.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje od:
- od 22.04. 2020, 9:00 hodin
- do 28.02.2022,16:00 hodin - do vyčerpání alokace
 
Listinnou žádost se všemi přílohami – doručení nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:
 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. 
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu "Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje", plným jménem (názvem) žadatele o dotaci včetně adresy (sídla), názvem projektu přípravy a textem "Neotvírat".
 

Důležité dokumenty:

 
Odkaz na  RIS3 Karlovarského kraje:
 
Odkaz na Národní RIS3
 


Další potřebné odkazy pro žadatele/příjemce dotace:

 
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, aktuálně platná verze
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II, aktuálně platná verze
 
Seznam doporučených mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV
 
 
Před podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje je nutná konzultace věcné náplně projektu, projektového záměru, posouzení strategičnosti projektu.
 
Ing. Kamila Krupičková: RIS3 developer pro strategické příležitosti regionu
+ 420 608 982 920; kamila.krupickova@karp-kv.cz
 
Ing. Martina Baráková, RIS3 manažer
+ 420 775 187 808; martina.barakova@karp-kv.cz
 
Kontaktní osoba (ostatní záležitosti)
Ing. Iveta Grünerová 
+420 725 464 796, iveta.grunerova@karp-kv.cz
 
 Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu "Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje", plným jménem (názvem) žadatele o dotaci včetně adresy (sídla), názvem projektu přípravy a textem "Neotvírat".
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace 25. 10. 2022 - 08:05