Domů Dotace PROGRAM NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ A GYNEKOLOGŮ

PROGRAM NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ A GYNEKOLOGŮ

Oblast Zdravotnictví
Kontaktní osoba Jitka Lapešová
Kontaktní telefon +420 354 222 414
Kontaktní e-mail jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Stav Příjem žádostí

PROGRAM NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKCÝCH LÉKAŘŮ,  PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ A GYNEKOLOGŮ

 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 283/06/23 ze dne 19.06.2023
administrátor programu: odbor investic
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 24.07.2023, 0:00 hodin
 - do vyčerpání alokace
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 
 - od od 10.07.2023 od 0:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatelé, kteří:
a) nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis nebo
b) neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo
c) se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita),
musí:
a) odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout
b) vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem
c) k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
d) listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti

na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 žádost vč. příloh.
 
Žadatelé, kteří jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo fyzické osoby nepodnikající, a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma či více osobami.
Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace