Domů Aktuality Zpráva k požáru pražců v Tisové

Zpráva k požáru pražců v Tisové

pozar

Požár pražců Tisová 

Dne 25.08.2023 ve večerních hodinách došlo ke vznícení odpadu skladovaného v zařízení „Recyklační plocha sklad Silvestr“ (dále jen „provozovna“). Hasební zásah byl ukončen dne 30.08.2023 v podvečerních hodinách.

Umístění provozovny:   obec Březová, katastrální území Tisová u Sokolova, pozemek p. č. 194/57   (5201 m2), pozemek p.č. 196 (544 m2)

Vlastník pozemku:       Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Provozovatel:               Waste Solutions s.r.o., Rolnická 656, Sokolov

Právní stav:

Odpady

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů

Rozhodnutí (souhlas) Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 1459/ZZ/18-5 ze dne 26.03.2018.

Změna rozhodnutí (změna umístění zařízení a aktualizace provozního řádu) č.j. KK/28/ZZ/20-5 ze dne 16.03.2020.

Žádost o povolení k provozování (nová legislativa) ze dne 30.06.2023, řízení je přerušeno z důvodu nedostatků žádosti do 15.12.2023.

Sběr a výkup odpadů – ostatní i nebezpečné (včetně odpadu 17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné = pražce s kreosotovým olejem).

Zpracování odpadů (využívání) – třídění, drcení, štěpkování (zařízení drtič a štěpkovač).

Kapacita:          roční 20 000 t odpadů

                       maximální okamžitá 10 000 t odpadů

Provozovatel předpokládal, že pražce ošetřené kreosotovým olejem bude možné zpracovávat a používat jako certifikované palivo. Nadrcené pražce byly vyzkoušeny při spoluzplyňování jako odpad 19 12 06 „dřevo obsahující nebezpečné látky“ v množství 258 t v listopadu 2018 v generátorech na zpracovatelské části Vřesová. Následně byl materiál pojmenován jako „dřevěný podpalovač“ a zkouška spoluspalování proběhla v zařízení ETI na Tisové v březnu 2021 v množství 411 t. Vzhledem k tomu, že „dřevěný podpalovač“ obsahoval nežádoucí příměsi, byla omezena schopnost fluidizace kotle. Emisní limity pro spalování běžného paliva byly splněny, ale nicméně pro provoz spalování odpadu by emisním limitům spalování odpadů nevyhovělo.

Metodické sdělení  MŽP ze dne 23.03.2023 upřesnilo postup nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji před 31.12.2002. V tomto sdělení se mimo jiné uvádí, že odpad katalogového čísla 17 02 04* nesmí být spalován na volném prostranství ani v kotlích určených pro spalování dřeva a nepřípustná je výroba paliv z tohoto nebezpečného odpadu. Možné nakládání s tímto odpadem je: uložení na skládkách S-NO nebo biodegradační a bioremediační procesy.

Kreosot

  • biocidní přípravek
  • produkt destilace koksárenského dehtu
  • obsahuje PAU (benzo(a)pyren), fenoly, kresoly, aj.
  • karcinogen kategorie 1B
  • použití omezeno nařízením REACH – výjimka prováděcím nařízením EU ze dne 14.10.2022 k použití na výrobu železničních pražců.

Ovzduší

Zdroj znečištění ovzduší

Rozhodnutí (povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší mobilní drtič a mobilní štěpkovač) Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 3445/ZZ/18-9 ze dne 01.11.2018.

Změna rozhodnutí (nahrazení drtiče a štěpkovače jedním mobilním horizontálním drtičem, změna provozního řádu) č.j. KK/522/ZZ/22-6 ze dne 22.02.2022.

Vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší dle bodu 5. 11.  příl. č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší, - mobilní zařízení na mechanickou úpravu pevných odpadů a stavebních materiálů s hodinovou kapacitou 100 t.

Dle hlášení v ISPOP za rok 2022 jsou uvedeny údaje za mobilní drtič (provoz 220 h/rok), mobilní štěpkovač (0 h/rok). Zcela chybí údaj o mobilním horizontálním drtiči.

Voda

V zařízení nedochází k nakládání s vodami.

Dle provozního řádu je ochrana horninového prostředí zajištěna způsobem skladování nebezpečných odpadů – ty jsou dle kap. 3 provozního řádu (Provozní řád ke sběru, výkupu a recyklaci odpadů, Enviservis, 02/20) soustřeďovány v kovových nebo plastových bednách pod přístřeškem.

Skutkový stav:

Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje se dne 28.08.2023 v odpoledních hodinách uskutečnila obhlídka požářiště za účasti velitele zásahu a pracovníků KÚKK, odboru životního prostředí a zemědělství - vedoucí odboru, zástupce krajského vodoprávního úřadu a úřednice úseku odpadového hospodářství.

Voda

Na místě bylo zjištěno, že voda používaná k hasebnímu zásahu byla z 90 % čerpána z odkaliště Silvestr a následně odváděna zpět do odkaliště prostřednictvím betonového propustku a otevřeného koryta. Vzhledem k morfologii terénu vody nemohou samovolně odtékat do vodotečí. Na ploše zásahu byla vytvořena usazovací laguna s provizorně vybudovanou hrázkou. Vody z odkaliště Silvestr (objem nádrže 817 600 m3) jsou řízeně čerpány do řeky Ohře po ověření jejich kvality. Na místě byly odebrány vzorky vod HZS KK a provozovatelem odkaliště Silvestr. Výsledky analýz budou zaslány krajskému úřadu.

Na místě byl přítomen zástupce vodoprávního úřadu MěÚ Sokolov a byl domluven další postup po ukončení zásahu – řešení v souladu s povinnostmi při mimořádném závažném ohrožení jakosti vod v souladu s vodním zákonem. Krajský úřad při řešení tohoto havarijního stavu nedisponuje příslušnými kompetencemi. Příslušným vodoprávním úřadem je MěÚ Sokolov, a ten vydal dne 29.08.2023 rozhodnutí, ve kterém uložil provozovateli, jako původci závadného stavu, opatření spočívající v zachycení hrubých nečistot a pravidelném odběru vzorků a provedení rozborů ve stanovených ukazatelích na přítoku a odtoku z odkaliště Silvestr.

Ovzduší

Kvalita ovzduší byla sledována Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Školicí středisko a laboratoř, Třemošná. Z průběžného měření plynných látek (NO, NO2, CO, CO2, SO2, NH3, fosgen, HCN, Cl, HCl, H2S), provedeného ve dnech 26. – 27.08.2023 bylo zjištěno, že naměřené koncentrace nepřekročily limity PEL (přípustné expoziční limity) ani NPK-P (nejvyšší přípustné koncentrace).

Z údajů měřící stanice v Sokolově byly ve dnech 27. – 28.08.2023 zjištěny krátkodobě zvýšené koncentrace PM10 a NO2, ale imisní limity překročeny nebyly a kvalita ovzduší byla hodnocena jako přijatelná.

Odpady

Na základě kontroly provozovny v roce 2022 uložila  ČIŽP provozovateli pokutu za překročení roční projektované kapacity zařízení o 505,74 t a provozování zařízení v rozporu s provozním řádem – nebezpečné odpady byly volně uložené na hromadách vystavené povětrnostním vlivům. Z místa požáru je zřejmé, že i v současné době pražce nebyly uloženy v kontejnerech, ale volně uskladněné na ploše. Zařízení tedy bylo provozováno v rozporu s provozním řádem, ale krajský úřad nemá kompetence k ukládání sankcí dle zákona o odpadech. Uložení sankce je v kompetenci ČIŽP.

Dle současně platné legislativy není možné z pražců ošetřených kreosotovým olejem vyrábět palivo ani je jako drť do paliva přidávat. Je zakázáno tyto pražce energeticky využívat.

Odpad, který v provozovně zůstal po požáru, je klasifikován jako odpad nebezpečný a musí být odstraněn v zařízení na odstranění nebezpečných odpadů. Krajský úřad bude vykonávat zvýšený dozor nad zařízením a nad nakládáním se zbytky ohořelých odpadů.

V případě, že provozovatel ukončí činnost zařízení, je dle § 17 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinen předat odpady do jiného zařízení určeného pro nakládání s odpady. Pokud provozovatel tuto povinnost nesplní, je dle § 17 odst. 3 zákona o odpadech povinen vlastník nemovitosti předat odpady do příslušného zařízení do 60 dnů ode dne, kdy jej k tomu vyzve ČIŽP, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 4. 9. 2023 - 07:59