Domů Aktuality Začala 1. etapa modernizace Letiště Karlovy Vary

Začala 1. etapa modernizace Letiště Karlovy Vary

1. listopadu 2005 byla slavnostně zahájena 1. etapa postupné modernizace mezinárodního letiště v Karlových Varech. Projekt pod názvem "Modernizace Letiště Karlovy Vary - 1. etapa", jehož investorem je Karlovarský kraj, bude probíhat od 1. listopadu 2005 do 17. července 2006.

Na základě žádosti Karlovarského kraje poskytne Evropská unie na projekt finanční příspěvek. Ten poplyne z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který podporuje snižování rozdílu mezi úrovní rozvoje a životní úrovní jednotlivých regionů. Příspěvky z ERDF mají snížit míru zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů a zajistit vyrovnání nejzávaznějších regionálních nerovnováh v zemích Společenství. K tomu má docházet účastí zmíněného fondu na rozvoji a na strukturálním přizpůsobení zaostávajících oblastí, a na hospodářské a sociální přeměně těchto oblastí. Evropská unie přispěje kraji částkou ve výši 33 679 244 Kč prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, Opatření 1.3 – Modernizace civilních letišť nadregionálního významu. Subjektem zprostředkujícím výše uvedený příspěvek z Evropské unie je Ministerstvo dopravy České republiky, kde tuto úlohu zajišťuje Odbor fondů EU.

Finanční zajištění I. etapy modernizace Letiště Karlovy Vary (v Kč Evropská unie (příspěvek z ERDF

Karlovarský kraj                                             79 420 729

Celkové náklady projektu                              113 099 973

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající přistávací a vzletové dráhy (RWY 11-29), čímž dojde ke zlepšení technicko-provozních parametrů letiště. Zvýšením únosnosti vzletové a přistávací dráhy bude umožněno její používání letadly s vyšší vzletovou hmotností. Únosnost dráhy je navržena tak, aby odpovídala provozu letounu Boeing 737-400 a životnost vozovky dráhy je navržena na 20 let při zvyšujícím se počtu pohybů za rok z výchozího stavu roku 2004, tj. 480 pohybů za rok při meziročním přírůstku 5 - 10 %. Obsahem projektu je rovněž upravení vodorovné geometrie dráhy pro zvýšení bezpečnosti provozu při splnění přísnějších kritérií. Generálním projektantem je společnost AGA – LETIŠTĚ, projektová kancelář, s.r.o.

„Cílem modernizace je zkvalitnit a zvýšit leteckou dostupnost Karlovarského kraje, napojit Karlovarský kraj na evropské dopravní sítě a rozšiřováním letecké dopravy podporovat podnikatelské aktivity, zvláště v oblasti lázeňství a cestovního ruchu,“ říká hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a doplňuje: „Obyvatelům regionu se zároveň otevřou nové možnosti důstojného a bezpečného cestování leteckou dopravou do vzdálenějších míst za prací i odpočinkem.“

„Po dokončení první etapy modernizace bude vytvořena jedna ze základních podmínek pro to, aby se Letiště Karlovy Vary stalo v brzké době důstojnou vstupní bránou Karlovarského kraje,“ uzavírá hejtman Josef Pavel.

I. etapa zahrnuje rekonstrukci stávající vzletové a přistávací dráhy v současných rozměrech. Záměrem rekonstrukce povrchu dráhy, jehož poslední souvislá oprava proběhla v roce 1985 a technická životnost povrchu je tak po 20 letech vyčerpána, je navýšit její únosnost, což umožní další bezpečný provoz jak letadel, která Letiště Karlovy Vary běžně nalétávají již dnes, tak i nových moderních typů s větší vzletovou hmotností (např. Airbus A-321). Stávající únosnost dráhy (RWY) je dnes již pro tato letadla nevyhovující, což je logické neboť při její výstavbě v 60. letech nebylo možné předpokládat, že za několik desítek let budou do Karlových Varů běžně létat dopravní letadla typu B737.

V rámci stavebních prací této etapy modernizace dojde současně k úpravě nivelety východního konce RWY, tj. k narovnání výškových poměrů na dráze, což je nutná podmínka pro možnost používání RWY za podmínek výrazně snížené dohlednosti daná leteckými předpisy. Realizací úpravy nivelety dojde také ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu při přiblížení a přistání a současně bude možné v budoucnu RWY prodloužit a rozšířit bez stavebních úprav v této části nově vybudované RWY. V rámci prací spojených s úpravou nivelety RWY bude mimo jiné vybourán východní konec stávající konstrukce RWY v délce zhruba 480 metrů a po zbudování náspu bude konstrukce RWY opětovně nově provedena, ovšem již v jiných výškových poměrech. Východní konec takto rekonstruované RWY se bude nacházet o přibližně 1,8 metru výše, než je jeho stávající výška, a objem zeminy, která je nutná pro zbudování násypu v okolí konce RWY, je 36.000 m3.

Za zhotovitele stavby bylo na základě výběrového řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vybráno „Sdružení Letiště Karlovy Vary“, sdružující za účelem realizace této veřejné zakázky společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. a STRABAG a.s.
Datum aktualizace