Domů Aktuality V Příštím Roce Zaniká Platnost Některých Povolení K Odběru Povrchových Nebo Podzemních Vod

V příštím roce zaniká platnost některých povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu musí mít povolení vodoprávního úřadu.
Povolení je nutné v případě, že užíváte vodu jako:
- fyzická osoba - odběr vody k zalévání zahrady, napájení drobného zvířectva, vypouštění vody z domovní čistírny odpadních vod
- živnostník - odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných   odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, maqlých čistíren odpadních vod
- zemědělec - odběr vody k zavlažování nebo napájení zvířat
- provozovatel veřejného koupaliště - odběr nebo vypouštění vody
- provozovatel lyžařského areálu - odběr vody k výrobě a sněhu vodními děly

K takovému nakládání s vodami je nutní mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností obcí atd.).

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení se vystavuje pokutě. Ta může činit:

- u fyzické osoby až 50 tisíc korun
- u právnické osoby nebo fyzické osoby, která podniká až 10 milionů korun.

K 1. lednu 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.

Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivých domácností pitnou vodou nezanikají.

Povolení se netýkají :
Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání zahrady ze studny), jejichž studna byla vybudována do roku 1955.

Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odběru obdrželi, popř. mohou doložit jeho vydání.

Podrobnosti najdete na www.zanikpovoleni.cz, pokud si občané nejsou jisti, měli by kontaktovat vodoprávní úřad na příslušném obecním úřadu.

Datum aktualizace 26. 2. 2007 - 09:36